Právna pomoc

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Vnútroštátneho práva PDF (2031 Kb) fr


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Правна помощ


*задължително поле

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministère de la Justice

Sídlo: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o právnu pomoc sa prijímajú poštou na poštovej adrese Ministerstva spravodlivosti, L-2934 Luxemburg. V súrnom prípade, ak je nutné urýchlené vybavenie, môže byť žiadosť zaslaná faxom na tieto čísla:

  • (352) 22 52 96 alebo
  • (352) 26 68 48 61

Po podaní žiadosti faxom musí je nutné v čo najkratšej lehote poštou doručiť originál žiadosti o právnu pomoc.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o právnu pomoc adresovaná Luxembursku musí byť napísaná v jednom z platných úradných jazykov, a to:

  • v luxemburskom jazyku; alebo
  • vo francúzskom jazyku; alebo
  • v nemeckom jazyku.
Posledná aktualizácia: 03/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.