Правна помощ

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Национално право  PDF (116 Kb) fr


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Административен адрес: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

НЕ СЕ ПРИЛАГА

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ се изпращат по пощата на пощенския адрес на Министерството на правосъдието, L-2934 Luxembourg.

В спешни случаи, когато е необходимо ускорено разглеждане, молбата за правна помощ може да бъде изпратена по факс на следните номера:

(352) 22 52 96 или

(352) 26 68 48 61

В случай на изпращане по факс оригиналът на молбата за правна помощ трябва да бъде изпратен по пощата във възможно най-кратък срок.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата за правна помощ в Люксембург трябва да бъде изготвена на един от административните езици, които са в сила там, а именно:

  • на люксембургски език; или
  • на френски език; или
  • на немски език.
Последна актуализация: 31/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.