Правна помощ

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Директивата е транспонирана посредством правно известие (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili  PDF (49 Kb) mt).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността им обхваща както остров Малта, така и остров Гозо.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Комуникацията може да се осъществи:

— по факс (факс +356 25902859) или

— по пощата, до следния адрес:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езиците, на които може да се състави молбата, са малтийски и английски.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.