Правна помощ

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Нидерландия транспонира Директивата на ЕС чрез изменение на съществуващия Закон за правната помощ. Това стана със Закона от 19 февруари 2005 г. (Stb. 2005, 90)  PDF (211 Kb) nl, който влезе в сила на 2 март 2005 г. От тази дата новите членове 23a—23k предвиждат предоставянето на правна помощ при трансгранични спорове в рамките на Европейския съюз. Разбира се, това вече беше възможно от датата, на която Директивата трябваше да бъде транспонирана в нидерландското законодателство, а именно 30 ноември 2004 г.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Нидерландия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

По вътрешни за Нидерландия спорове този Съвет е компетентен само за западната част на страната. По трансгранични („европейски“) спорове обаче Съветът за правна помощ в Хага е компетентен на цялата територия на Нидерландия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Молбите могат да се подават по факса или по пощата. Съветът за правна помощ в Хага само не приема молби по електронната поща (които често са непълни).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Молбата трябва да бъде подадена на нидерландски или английски език. Но се приемат и молби, подадени на френски или немски език.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.