Правна помощ

Полша

Съдържание, предоставено от
Полша

Национално законодателство PDF (64 Kb) pl


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Полша

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Предаващите органи са окръжните съдилища (sądy okręgowe).

Получаващи органи:

Министерство на правосъдието
Отдел по международно сътрудничество и права на човека

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Тел./Факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Ел.поща: dwmpc@ms.gov.pl

Районните съдилища (sądy rejonowe) и окръжните съдилища също са получаващи органи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална компетентност на предаващите органи:

Молбите за правна помощ, които трябва да бъдат предадени на друга държава членка, трябва да бъдат подадени до окръжния съд, който е компетентен по местоживеене или обичайно местопребиваване на заявителя.

Териториална компетентност на получаващите органи:

Съгласно член 8, параграф 1 от Закона от 17 декември 2004 г. относно правото на правна помощ в граждански производства в държавите — членки на Европейския съюз (Официален вестник от 2005 г. брой 10, позиция 67), молбите за правна помощ могат да бъдат подадени директно пред съда, компетентен да разгледа молбата (това е съдът, пред който е образувано исково производство или предстои да бъде образувано такова) или, ако подадената молба е за правна помощ в изпълнително производство — пред районния съд, компетентен по мястото на изпълнение.

За всички молби за правна помощ, подадени до полските съдилища от заявители с местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, получаващият орган с териториална компетентност е Министерството на правосъдието.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начини за получаване на молбите.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез предаващия орган или по пощата.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез получаващия орган или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, които могат да се използват за попълване на молбата

Предаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски език и на един от официалните езици на институциите на Съюза, приет от държавата — членка на ЕС, на която тази молба трябва да бъде предадена.

Получаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски или на английски език.

Официални езици на институциите на Съюза, различни от полски език, които се приемат от полските получаващи органи: английски език.

Последна актуализация: 13/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.