Правна помощ

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Тук можете да намерите за копие на Закон № 34/2004 PDF (240 Kb) pt от 29 юли 2004 г. и Наредба-закон № 71/2005 PDF (240 Kb) pt от 17 март 2005 г. (и двата акта са на португалски език).


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите могат да се подават лично или да се изпращат по факс или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Лицата, които пребивават в друга държава — членка на ЕС, но търсят правна помощ по дело, за което компетентни са португалските съдилища, могат да изпращат молбите си на португалски или английски език.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.