Правна помощ

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Национален правен акт: Закон за правната помощ

Закон № 327/2005 за предоставянето на правна помощ на лица в материална нужда и за изменение на Закон № 586/2003 относно юридическата професия и за изменение на Закон № 455/1991 относно търговската дейност (Търговския закон), изменен със Закон № 8/2005, който е в сила от 1 януари 2006 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният получаващ и предаващ орган е Центърът за правна помощ. Заявленията трябва да се подават или изпращат в офиса на Центъра за правна помощ, обслужващ района, в който заявителят пребивава обичайно или временно.

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Центърът за правна помощ е компетентният орган за цялата територия на Словакия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Заявленията, за попълването на които трябва да се използва предвиденият образец, могат да се подават на хартиен носител, по електронен път с усъвършенстван електронен подпис или чрез централния портал на държавната администрация.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се подават заявления: словашки.

Последна актуализация: 04/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.