Правна помощ

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

Национален правен акт: Закон за правната помощ

Закон № 327/2005 за предоставянето на правна помощ на лица в материална нужда и за изменение на Закон № 586/2003 относно юридическата професия и за изменение на Закон № 455/1991 относно търговската дейност (Търговския закон), изменен със Закон № 8/2005, който е в сила от 1 януари 2006 г.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният получаващ и предаващ орган е Центърът за правна помощ. Заявленията трябва да се подават или изпращат в офиса на Центъра за правна помощ, обслужващ района, в който заявителят пребивава обичайно или временно.

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Центърът за правна помощ е компетентният орган за цялата територия на Словакия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Заявленията, за попълването на които трябва да се използва предвиденият образец, могат да се подават на хартиен носител, по електронен път с усъвършенстван електронен подпис или чрез централния портал на държавната администрация.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се подават заявления: словашки.

Последна актуализация: 04/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.