Правна помощ

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Настоящото уведомление е извършено в изпълнение на член 14, параграф 4 и член 21, параграф 1 от горепосочения акт.

Директивата е транспонирана чрез следните национални разпоредби PDF (1693 Kb) sv:

вж. таблицата на съответствието в приложение 1 и законодателните текстове в приложения 2 и 3. Разпоредбите са в сила от 1 ноември 2004 г.

Освен това Швеция изпълнява задълженията си съгласно Директивата чрез разпоредбите на Закона за правната помощ (rättshjälpslagen, 1996:1619, приложение 4) и Наредбата за правната помощ (rättshjälpsförordningen, 1997:404, приложение 5); глава 5, член 6 и член 8, глава 33, член 9 и глава 36, член 24 от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken, приложение 6); членове 26, 50 и 52 от Административнопроцесуалния закон (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, приложение 7); член 8 от Закона за идминистрацията (förvaltningslagen, 1986:223, приложение 8); и член 48 от Закона за съдебните дела (lagen om domstolsärenden, 1996:242, приложение 9).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

- Министерство на правосъдието (Justitiedepartementet)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Не се прилага.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Министерството на правосъдието може да приемe молба за правна помощ, която е изпратена по пощата, по куриер или по факс или, вследствие на споразумение по конкретен случай — чрез всички договорени средства.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата трябва да бъде изготвена на шведски или на английски език (вж. раздели 11c — d от Наредбата за правната помощ).

Последна актуализация: 24/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.