Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Правна помощ - Белгия

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Законът не определя териториалната компетентност на бюрата за правна помощ. Те се организират в рамките на всяка адвокатска колегия от адвокатския съвет. За всеки съдебен район има поне едно бюро за правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Бюрата за правна помощ и Федералната публична служба „Правосъдие“ приемат молби по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Федералната публична служба „Правосъдие“ приема молби на френски, нидерландски и немски език. Молби на други езици не се приемат.

Последна актуализация: 28/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - България

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Получаващ и предаващ орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Административен адрес : ул. Славянска №1

Пощенски код : 1040

Град/Община : София

Телефон : (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcivil@justice.government.bg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността на получаващите и предаващите органи обхваща територията на Република България.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за предоставяне на правна помощ се подават до Министерството на правосъдието по пощата или директно в деловодството на министерството.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите я документи трябва да бъдат съставени или преведени на български език.

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Чехия

Национално право PDF(927 Kb)cs


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална юрисдикция: Чешка република.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Лицензирани доставчици на пощенски услуги и факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езиците, които могат да се използват за попълване на заявлението: чешки, английски.

Член 14, параграф 3: Чешката република приема заявленията за получаване на правна помощ и на английски език.

Последна актуализация: 18/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Германия

Национално законодателствоPDF(79 Kb)de


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Съдът, компетентен по отношение на изходящите молби, е районният съд (Amtsgericht), в чийто район е местоживеенето (Wohnsitz) или обичайното местопребиваване (gewöhnlicher Aufenthalt) на заявителя. Правителствата на провинциите могат да разпоредят чрез подзаконов нормативен акт (Rechtsverordnungen) функцията на замолен съд за районите на няколко местни съдилища да се изпълнява от един районен съд. В Северен Рейн-Вестфалия районните съдилища, чието седалище съвпада с това на регионалния съд (Landgericht), са компетентни да получават и предават молби за трансгранична помощ във връзка със съдебни разходи (Prozesskostenhilfe), подадени от физически лица, и за предаване на молби за трансгранична помощ във връзка с правни съвети (Beratungshilfe).

В съответствие с член 21, параграф 1, първо изречение от Закона за предявяването на права на издръжка в отношенията с чужди държави (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) предаващият орган за трансгранични молби за помощ във връзка със съдебните разноски по исковете за издръжка е районният съд, в чийто район се намира седалището на висшия регионален съд (Oberlandesgericht), компетентен по обичайното местопребиваване на заявителя.

Предоставеният адрес следва да бъде специалният пощенски адрес за големи клиенти (Großkundenadresse), ако съществува такъв, а в случай че няма — или в допълнение към него — адресът на пощенската кутия (Postfachadresse). При изпращането на писмо следва да се използва специалният пощенски адрес за големи клиенти, а ако няма такъв — адресът на пощенската кутия. При експресни пратки и пакети (включително малки пакети) следва да се използва само пълният адрес.

Входящите молби за помощ във връзка със съдебни разноски се разглеждат от съда, който гледа делото, или от съда по изпълнението.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Възможни са следните средства да комуникация:

За получаване и изпращане: поща, включително частни куриерски служби, факс.

За неофициални съобщения: телефон и електронна поща (когато е посочена).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Немски език.

Последна актуализация: 30/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Естония

Директива 2003/8/ЕО на Съвета е транспонирана в естонското законодателство със Връзката отваря нов прозорецЗакона за държавната правна помощ, който е в сила от 1 март 2005 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Условията за подаване на молба за държавна правна помощ са установени в член 10 от Връзката отваря нов прозорецЗакона за държавната правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени в писмен вид пред компетентния окръжен съд (maakohus). Формулярът е наличен на уебсайта на Министерството на правосъдието, както и във всеки съд и правна кантора.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени на естонски език. Те могат да бъдат подадени и на английски език, ако за правна помощ кандидатства физическо лице, пребиваващо в друга държава — членка на Европейския съюз, или гражданин или юридическо лице от друга държава — членка на Европейския съюз. Молби, подадени до съда на друг език, се връщат на молителя.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Ирландия

Националнo законодателство PDF(60 Kb)en


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Наименованията и адресите на компетентните получаващи и предаващи органи са следните:

Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на компетентността: Ирландия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите: по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се състави молбата: английски език.

Официален език на институциите на Общността, различен от собствения, който се приема: френски език.

Последна актуализация: 27/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Гърция

Национално законодателствоPDF(183 Kb)el


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Дирекция „Международно съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела (Department for International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters)

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcivilunit@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецgkouvelas@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецmntolia@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецvsarigiannidis@justice.gov.gr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Посоченият по-горе компетентен орган разполага с компетентност в цяла Гърция.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите се получават по пощата. При неотложни случаи те могат да бъдат получени по факс или по електронна поща в очакване на получаването на оригиналната молба по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите могат да бъдат съставени на гръцки или на английски език.

Последна актуализация: 05/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Испания

Национално право PDF(80 Kb)es


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Не се прилага.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите: само по електронната поща или лично.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езикът, който може да се използва за попълване на молбата, е испански. В бъдеще обаче Комисията може да бъде уведомена за друг официален език на Общността.

Последна актуализация: 30/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Франция

Националните нормативни актове, отнасящи се до правната помощ, са следните:

- Връзката отваря нов прозорецЗакон 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната помощ;

- Връзката отваря нов прозорецДекрет 2020-1717 от 28 декември 2020 г. за прилагане на Закон 91-647 от 10 юли 1991 г. относно правната подкрепа и относно правната помощ и помощта за съдействие от адвокат в извънсъдебни производства;

- Връзката отваря нов прозорецНаредба от 30 декември 2020 г. относно съдържанието на формуляра на молбата за правна помощ и списъка на документите, които трябва да бъдат включени.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, отдел „Достъп до право и до правосъдие и помощ за жертвите на престъпление“, Служба за правна помощ (Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Административен адрес: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, France

Телефон: +33 1 70 22 74 12

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецbaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториалният обхват на компетентност включва континентална Франция, отвъдморските департаменти (Гваделупа, Мартиника,Майот, Френска Гвиана и Реюнион) и Сен Пиер и Микелон.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата на следния адрес:

Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите трябва да бъдат подадени на френски език.

Последна актуализация: 14/12/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Хърватия

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за изпращане и получаване на молби в Република Хърватия е:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия)

Ulica grada Vukovara 49

Тел.: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://mpu.gov.hr/

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерството на правосъдието и администрацията на Република Хърватия е компетентният орган за цялата територия на Република Хърватия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите в Република Хърватия се подават по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в държава — членка на Европейския съюз, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в Република Хърватия, съответните формуляри и документи трябва да бъдат подадени в превод на хърватски език. Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в Република Хърватия, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в друга държава — членка на Европейския съюз, формулярът за молба и придружаващите го документи ще бъдат преведени от Министерството на правосъдието и администрацията на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава от ЕС и на компетентния получаващ орган.

Последна актуализация: 02/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Италия

Тази материя се урежда от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби за съдебните такси) (D.P.R. 30 maggio 2002 nº 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), съответните разпоредби на който са приложени PDF(256 Kb)it. PDF(256 Kb)it


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Тел.: +39 06 6885 2633

Факс: +39 06 6889 7528

Адрес на ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

В Италия компетентно е само

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Тел.: +39 06.6885.2633

Факс: +39 06.6889.7528

Адрес на ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По отношение на наличните средства за комуникация за приемане на молбите са предвидени три възможности:

1) Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) Изпращане с препоръчано писмо на следния адрес:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

3) Изпращане по факс на номер: +39 06 6889 7528

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Италиански, английски и френски език.

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Кипър

Националното законодателствоPDF(73 Kb)el


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Органът, компетентен да предава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Органът, компетентен да получава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка, а не в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Адрес: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Тел.: +357 22805950

Факс: +357 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Цялата територия на Република Кипър.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата, по електронната поща или по факс

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Гръцки и английски език

Последна актуализация: 26/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Латвия

Национално право PDF(152 Kb)lv


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Адресът на Администрацията за правна помощ е Pils laukums 4, Riga, LV-1050, ел. поща: Връзката отваря нов прозорецjpa@jpa.gov.lv. Безплатна телефонна информационна линия: 80001801 (информация за услугите, предоставяни от Администрацията за правна помощ, и относно това как се попълват формулярите)

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториалният обхват на юрисдикцията на предаващия и получаващия орган, т.е. Администрацията за правна помощ, е Република Латвия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

От компетентния орган може да бъде поискано да реши дали решението за предоставяне на правна помощ да бъде изпратено по пощата или да бъде предадено лично на Администрацията за правна помощ.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Заявленията се попълват на латвийски език.

Последна актуализация: 27/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Литва

Национално законодателствоPDF(1016 Kb)lt


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Обезпечената от държавата Служба за правна помощ, в ролята си на компетентен орган за получаване и предаване, упражнява компетентността си на територията на Република Литва.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Позволени са всички методи (по пощата, факс, електронни средства за комуникация).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Следва да се отбележи, че молбите за получаване на правна помощ и документите, атестиращи правото на лицето да получи обезпечена от държавата правна помощ, които се подават до получаващата институция, трябва да са преведени на литовски или английски.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Люксембург

Национално право PDF(116 Kb)fr


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Административен адрес: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

НЕ СЕ ПРИЛАГА

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ се изпращат по пощата на пощенския адрес на Министерството на правосъдието, L-2934 Luxembourg.

В спешни случаи, когато е необходимо ускорено разглеждане, молбата за правна помощ може да бъде изпратена по факс на следните номера:

(352) 22 52 96 или

(352) 26 68 48 61

В случай на изпращане по факс оригиналът на молбата за правна помощ трябва да бъде изпратен по пощата във възможно най-кратък срок.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата за правна помощ в Люксембург трябва да бъде изготвена на един от административните езици, които са в сила там, а именно:

  • на люксембургски език; или
  • на френски език; или
  • на немски език.
Последна актуализация: 31/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Унгария

Национално право PDF(134 Kb)hu


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Лице може да подаде молба за правна помощ до компетентния орган лично (устно или писмено) или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езикът за попълване на молбите за правна помощ е унгарски или английски.

Последна актуализация: 22/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Малта

Директивата е транспонирана посредством правно известие (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili PDF(49 Kb)mt).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността им обхваща както остров Малта, така и остров Гозо.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Комуникацията може да се осъществи:

— по факс (факс +356 25902859) или

— по пощата, до следния адрес:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili
Il-Qorti,
Triq ir-Repubblika,
Il-Belt Valletta,
Malta.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езиците, на които може да се състави молбата, са малтийски и английски.

Последна актуализация: 25/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Нидерландия

Нидерландия транспонира Директивата на ЕС чрез изменение на съществуващия Закон за правната помощ. Това стана със Закона от 19 февруари 2005 г. (Stb. 2005, 90) PDF(211 Kb)nl, който влезе в сила на 2 март 2005 г. От тази дата новите членове 23a—23k предвиждат предоставянето на правна помощ при трансгранични спорове в рамките на Европейския съюз. Разбира се, това вече беше възможно от датата, на която Директивата трябваше да бъде транспонирана в нидерландското законодателство, а именно 30 ноември 2004 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

По вътрешни за Нидерландия спорове този Съвет е компетентен само за западната част на страната. По трансгранични („европейски“) спорове обаче Съветът за правна помощ в Хага е компетентен на цялата територия на Нидерландия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите могат да се подават по факса или по пощата. Съветът за правна помощ в Хага само не приема молби по електронната поща (които често са непълни).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата трябва да бъде подадена на нидерландски или английски език. Но се приемат и молби, подадени на френски или немски език.

Последна актуализация: 16/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Австрия

Национално законодателство PDF(192 Kb)de


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за предаване на молби за правна помощ при производство в друга държава членка е австрийският районен съд, в чийто район пребивава ищецът. Ако ищецът има законен представител, компетентен е и районният съд, в чийто район пребивава законният представител.

Получаващият орган за молби за правна помощ, предадени от друга държава членка, е австрийският съд, пред който производството, за което се отнася молбата, е висящо или е било висящо на първа инстанция. Ако производството все още не е висящо в Австрия, получаващият орган е районният съд по местоживеене или обичайно местопребиваване на ответника в или районен съд Виена център (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Способи за комуникация, с които разполагат тези органи за получаване на заявления:

по пощата и по факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се изготви заявлението:

немски и английски.

Последна актуализация: 18/09/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Полша

Национално законодателствоPDF(64 Kb)pl


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Предаващите органи са окръжните съдилища (sądy okręgowe).

Получаващи органи:

Министерство на правосъдието
Отдел по международно сътрудничество и права на човека

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Тел./Факс: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Ел.поща: dwmpc@ms.gov.pl

Районните съдилища (sądy rejonowe) и окръжните съдилища също са получаващи органи.

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална компетентност на предаващите органи:

Молбите за правна помощ, които трябва да бъдат предадени на друга държава членка, трябва да бъдат подадени до окръжния съд, който е компетентен по местоживеене или обичайно местопребиваване на заявителя.

Териториална компетентност на получаващите органи:

Съгласно член 8, параграф 1 от Закона от 17 декември 2004 г. относно правото на правна помощ в граждански производства в държавите — членки на Европейския съюз (Официален вестник от 2005 г. брой 10, позиция 67), молбите за правна помощ могат да бъдат подадени директно пред съда, компетентен да разгледа молбата (това е съдът, пред който е образувано исково производство или предстои да бъде образувано такова) или, ако подадената молба е за правна помощ в изпълнително производство — пред районния съд, компетентен по мястото на изпълнение.

За всички молби за правна помощ, подадени до полските съдилища от заявители с местоживеене или обичайно местопребиваване в друга държава — членка на ЕС, получаващият орган с териториална компетентност е Министерството на правосъдието.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начини за получаване на молбите.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез предаващия орган или по пощата.

Молбите могат да бъдат подадени директно чрез получаващия орган или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, които могат да се използват за попълване на молбата

Предаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски език и на един от официалните езици на институциите на Съюза, приет от държавата — членка на ЕС, на която тази молба трябва да бъде предадена.

Получаващи органи: Молбата трябва да бъде изготвена на полски или на английски език.

Официални езици на институциите на Съюза, различни от полски език, които се приемат от полските получаващи органи: английски език.

Последна актуализация: 13/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Португалия

Тук можете да намерите за копие на Закон № 34/2004PDF(240 Kb)pt от 29 юли 2004 г. и Наредба-закон № 71/2005PDF(240 Kb)pt от 17 март 2005 г. (и двата акта са на португалски език).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите могат да се подават лично или да се изпращат по факс или по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Лицата, които пребивават в друга държава — членка на ЕС, но търсят правна помощ по дело, за което компетентни са португалските съдилища, могат да изпращат молбите си на португалски или английски език.

Последна актуализация: 03/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Румъния

— Членове 90 и 91 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс;

— Извънредно постановление на правителството № 51/2008 за публичната правна помощ, одобрено с изменения чрез Закон № 193/2008, със съответните изменения;

— членове 42—44 от Извънредно постановление на правителството № 80/2013 за съдебните държавни такси;

— Закон № 51/1995 за организацията и упражняването на адвокатската професия, със съответните изменения.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Румънският предаващ орган е

Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: + 40372041077, факс: + 40372041079, факс: + 40372041084, електронна поща: ddit@just.ro

Румънският получаващ орган може да бъде

или Министерство на правосъдието (Minister Justiţiei)

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“ (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Служба „Международно съдебно сътрудничество по граждански и търговски въпроси“ (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Телефон: + 40372041077, факс: + 40372041079, факс: + 40372041084, електронна поща: ddit@just.ro

или румънският съд със съответната териториална/материална компетентност

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

По отношение на получаващите органи, съгласно член 11 от Извънредно постановление на правителството № 51/2008 за публичната правна помощ по граждански дела, одобрено с измененията чрез Закон № 193/2008, с последващите изменения, молбата за публична правна помощ се подава до съда, който е компетентен да се произнесе по делото, за което се иска помощта, а в случай на публична помощ, поискана във връзка с изпълнението на съдебно решение, компетентен е съдът по изпълнението.

Когато не е възможно да се определи компетентният съд, компетентен е съдът от първа инстанция, в чийто съдебен район се намира местоживеенето или местопребиваването на ищеца.

Съгласно член 43 от Извънредно постановление на правителството № 51/2008 за публичната правна помощ по граждански дела, одобрено с измененията чрез Закон № 193/2008, с последващите изменения, когато към момента на подаване на молба за предоставяне на публична правна помощ не е възможно да се определи компетентният съд, по молбата се произнася Трибуналът на Букурещ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите трябва да се изпращат по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите документи трябва да бъдат преведени на румънски език и се подават на този език.

Последна актуализация: 29/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Словения

Връзката отваря нов прозорецZakon o brezplačni pravni pomoči (Закон за безплатната правна помощ)


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

В Република Словения приемащ и предаващ орган е:

Ministrstvo za pravosodje (Министерството на правосъдието)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Телефон: +386 1 369 53 42

Факс: +386 1 369 57 83

Електронна поща: gp.mp@gov.si

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на неговата компетентност:

Компетентността на Министерството на правосъдието обхваща територията на Република Словения.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Възможните начини за получаване на молбите:

Молбите за предоставяне на правна помощ трябва да се изпращат по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, които могат да се използва за попълване на молбата: словенски език.

Последна актуализация: 04/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Словакия

Национален правен акт: Закон за правната помощ

Закон № 327/2005PDF(328 Kb)sk за предоставянето на правна помощ, с който Словашката република е транспонирала Директивата относно правната помощ, е в сила от 1 януари 2006 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Молбите се подават или изпращат до офиса на Центъра за правна помощ, обслужващ района, в който просителят обичайно или временно пребивава.

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на компетентността на Центъра за правна помощ: Словашката република.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация:

  • подаване на молбите лично в един от офисите на Центъра;
  • изпращане на молбите чрез пощенски оператор до един от офисите на Центъра.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които могат да се подават молбите: словашки език.

Последна актуализация: 01/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Финландия

Национално законодателство PDF(679 Kb)fi


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Във Финландия са компетентни Министерството на правосъдието и бюрата за правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Заявленията се предоставят на получаващия орган лично или по пощата, по факс или, при определени условия, по електронна поща (повече информация можете да намерите на адрес Връзката отваря нов прозорецhttps://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Получаващият орган приема заявления на финландски, шведски или английски език.

Последна актуализация: 24/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Швеция

Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Настоящото уведомление е извършено в изпълнение на член 14, параграф 4 и член 21, параграф 1 от горепосочения акт.

Директивата е транспонирана чрез следните национални разпоредбиPDF(1693 Kb)sv:

вж. таблицата на съответствието в приложение 1 и законодателните текстове в приложения 2 и 3. Разпоредбите са в сила от 1 ноември 2004 г.

Освен това Швеция изпълнява задълженията си съгласно Директивата чрез разпоредбите на Закона за правната помощ (rättshjälpslagen, 1996:1619, приложение 4) и Наредбата за правната помощ (rättshjälpsförordningen, 1997:404, приложение 5); глава 5, член 6 и член 8, глава 33, член 9 и глава 36, член 24 от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken, приложение 6); членове 26, 50 и 52 от Административнопроцесуалния закон (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, приложение 7); член 8 от Закона за идминистрацията (förvaltningslagen, 1986:223, приложение 8); и член 48 от Закона за съдебните дела (lagen om domstolsärenden, 1996:242, приложение 9).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

- Министерство на правосъдието (Justitiedepartementet)

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Не се прилага.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Министерството на правосъдието може да приемe молба за правна помощ, която е изпратена по пощата, по куриер или по факс или, вследствие на споразумение по конкретен случай — чрез всички договорени средства.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата трябва да бъде изготвена на шведски или на английски език (вж. раздели 11c — d от Наредбата за правната помощ).

Последна актуализация: 24/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Правна помощ - Англия и Уелс

Съответствие с Директивата за правната помощ в Обединеното кралство

Член 15 — Обработване на молбите

Компютърните системи на органите за правна помощ на Обединеното кралство гарантират, че кандидатите за правна помощ се информират, когато молбите се получат и по тях бъдат взети решения.

Компетентният орган винаги дава основанията за пълното или частичното отхвърляне на молбите.

В Англия и Уелс за повечето форми на правна помощ съществува право на обжалване пред независима правна комисия, съставена от опитни адвокати на частна практика. В Шотландия също са въведени процедури за разглеждане на отхвърлени молби за правна помощ по граждански въпроси. Всички отхвърлени молби за правна помощ в Обединеното кралство подлежат на обжалване пред съда чрез съдебен контрол.

Член 16 — Стандартна форма

В Англия и Уелс стандартната форма, установена по силата на посочената директива, дава право на кандидата на всякакви изисквани съвети преди съдебния процес. Както при всеки кандидат, може да се изиска допълнителна информация или допълнителен формуляр, за да се пристъпи към представителство в съда. Солиситър, който предоставя първоначална консултация, ще съдейства на клиента при изготвянето на всякаква допълнителна информация или формуляр на молбата, които могат да се изискват.

Шотландия ще приема стандартния формуляр на молбите за правна помощ за представителство по граждански въпроси от ноември 2004 г., но все още не е в състояние да въведе мерки, които да ѝ позволят да приема молби за съвети и помощ преди съдебния процес съгласно Директивата. Съществуващата схема за съвети и помощ обаче дава възможност за предоставяне на съвети преди съдебния процес на кандидати отвъд граница, независимо от тяхната националност или място на пребиваване.

При трансгранични случаи освен стандартния формуляр по посочената директива Обединеното кралство, разбира се, ще приема молби за правна помощ от лица, които използват своите национални формуляри за кандидатстване.

Заключителни разпоредби

Във връзка с член 18 пълна информация и насоки относно правната помощ в Обединеното кралство могат да бъдат намерени на следния уебсайт:

Комисия за юридически услуги на Англия и Уелс (Legal Services Commission for England and Wales): Връзката отваря нов прозорецhttp://www.legalservices.gov.uk/

Съвет за правна помощ на Шотландия: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.slab.org.uk/

Комисия за юридически услуги на Северна Ирландия (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Съобщение за транспониране във връзка с прилагането в Обединеното кралство на Директивата за правната помощ PDF(104 Kb)en


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Приемаме молби по пощата (включително обмен на документи) или по електронната поща на посочения по-горе адрес. Също така приемаме искания от солиситъри за предприемане на спешни мерки от името на клиенти преди подаването и произнасянето по конкретната молба за правна помощ по граждански въпроси.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите ще бъдат приемани на английски език.  Централният екип за обслужване на клиенти (Central Customer Services Team) може да осигури превод на молби или документи, ако се изисква от получаващия орган.

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.