Právní pomoc

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Orgánem příslušným pro zasílání a přijímání žádostí v Chorvatské republice je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

telefon: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

Internetová stránka: https://mpu.gov.hr/

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky je příslušné pro území celé Chorvatské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

V Chorvatské republice se informace přijímají poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v Chorvatské republice strana, která má bydliště nebo místo pobytu v členském státě EU, musí být příslušné formuláře a přiložené dokumenty předloženy v překladu do chorvatštiny; žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v jiném členském státě EU strana, která má bydliště nebo místo pobytu v Chorvatské republice, ministerstvo spravedlnosti přeloží formulář žádosti a přiložené dokumenty do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků dané členské země EU a orgánu příslušného k přijímání žádostí.

Poslední aktualizace: 02/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.