Právní pomoc

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Vnitrostátním právu PDF (73 Kb) el


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Orgánem příslušným předávat žádosti podané osobami, které mají trvalé bydliště nebo místo obvyklého bydliště na Kypru, je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Orgánem příslušným přijímat žádosti podané osobami, které mají trvalé bydliště nebo místo obvyklého bydliště v členském státě jiném, než je Kypr, je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Adresa: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία (Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia)

Telefon: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mailová adresa: registry@mjpo.gov.cy

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Celé území Kyperské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Poštou, elektronickou poštou a faxem.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 17/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.