V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Právní pomoc

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Plnění směrnice o právní pomoci ve Spojeném království

Článek 15 – Vyřizování žádostí

Počítačové systémy orgánů Spojeného království poskytujících právní pomoc zajišťují, aby byli žadatelé informováni o obdržení žádostí a o jakýchkoli rozhodnutích přijatých v souvislosti se žádostí.

Příslušný orgán vždy uvede důvody úplného nebo částečného zamítnutí žádosti.

U většiny forem právní pomoci v Anglii a Walesu je možné odvolat se k nezávislému výboru složenému ze zkušených právníků ze soukromého sektoru. Postupy pro přezkum zamítnutí žádostí o právní pomoc v občanských věcech jsou zavedeny také ve Skotsku. Veškerá zamítnutí právní pomoci ve Spojeném království lze napadnout před soudem podáním žádosti o soudní přezkum.

Článek 16 – Standardní formulář

Standardní formulář zavedený touto směrnicí opravňuje žadatele v Anglii a ve Walesu k získání potřebného poradenství před zahájením soudního řízení. Každý žadatel může být požádán o předložení dalších informací nebo o vyplnění dalšího formuláře, aby se mohlo přikročit k zastupování před soudem. Právní zástupce, který klientovi poskytne počáteční poradenství, mu pomůže také při přípravě dalších požadovaných informací nebo vyplnění dalšího formuláře žádosti.

Skotsko přijímá standardní formulář pro žádosti o právní pomoc v občanských věcech pro zastoupení od listopadu 2004, zatím však není s to zavést opatření, která by mu umožnila přijímat žádosti o poradenství před zahájením soudního řízení a pomoc podle směrnice. Současný systém poradenství a pomoci však umožňuje poskytovat přeshraničním žadatelům poradenství před zahájením soudního řízení bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo bydliště.

Spojené království samozřejmě přijímá kromě standardních formulářů podle směrnice i žádosti o právní pomoc od osob, které v přeshraničních případech použijí vlastní vnitrostátní formulář.

Závěrečná ustanovení

Úplné informace a pokyny k právní pomoci ve Spojeném království, jak se vyžaduje v článku 18, lze nalézt na těchto internetových stránkách:

Komise pro právní služby v Anglii a Walesu (Legal Services Commission for England and Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Skotská rada pro právní pomoc (Legal Aid Board for Scotland): http://www.slab.org.uk/

Komise Severního Irska pro právní služby (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Poznámka k provedení směrnice o právních pomoci ve Spojeném království (Transposition Note for Implementation in The United Kingdom of the Legal Aid Directive)  PDF (104 Kb) en


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti přijímáme poštou (včetně výměny dokumentů) nebo elektronickou poštou na výše uvedenou adresu. Přijímáme rovněž žádosti právních zástupců o přijetí bezodkladných opatření podané jménem klientů před předložením skutečné žádosti o právní pomoc v občanských věcech a rozhodnutím o této žádosti.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti budou přijímány v angličtině.  Tým centrálních zákaznických služeb je schopen zajistit překlady žádostí nebo dokumentů, pokud to vyžaduje přijímající orgán.

Poslední aktualizace: 14/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.