V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Právní pomoc

Anglie a Wales

Obsah zajišťuje
Anglie a Wales

Plnění směrnice o právní pomoci ve Spojeném království

Článek 15 – Vyřizování žádostí

Počítačové systémy orgánů Spojeného království poskytujících právní pomoc zajišťují, aby byli žadatelé informováni o obdržení žádostí a o jakýchkoli rozhodnutích přijatých v souvislosti se žádostí.

Příslušný orgán vždy uvede důvody úplného nebo částečného zamítnutí žádosti.

U většiny forem právní pomoci v Anglii a Walesu je možné odvolat se k nezávislému výboru složenému ze zkušených právníků ze soukromého sektoru. Postupy pro přezkum zamítnutí žádostí o právní pomoc v občanských věcech jsou zavedeny také ve Skotsku. Veškerá zamítnutí právní pomoci ve Spojeném království lze napadnout před soudem podáním žádosti o soudní přezkum.

Článek 16 – Standardní formulář

Standardní formulář zavedený touto směrnicí opravňuje žadatele v Anglii a ve Walesu k získání potřebného poradenství před zahájením soudního řízení. Každý žadatel může být požádán o předložení dalších informací nebo o vyplnění dalšího formuláře, aby se mohlo přikročit k zastupování před soudem. Právní zástupce, který klientovi poskytne počáteční poradenství, mu pomůže také při přípravě dalších požadovaných informací nebo vyplnění dalšího formuláře žádosti.

Skotsko přijímá standardní formulář pro žádosti o právní pomoc v občanských věcech pro zastoupení od listopadu 2004, zatím však není s to zavést opatření, která by mu umožnila přijímat žádosti o poradenství před zahájením soudního řízení a pomoc podle směrnice. Současný systém poradenství a pomoci však umožňuje poskytovat přeshraničním žadatelům poradenství před zahájením soudního řízení bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo bydliště.

Spojené království samozřejmě přijímá kromě standardních formulářů podle směrnice i žádosti o právní pomoc od osob, které v přeshraničních případech použijí vlastní vnitrostátní formulář.

Závěrečná ustanovení

Úplné informace a pokyny k právní pomoci ve Spojeném království, jak se vyžaduje v článku 18, lze nalézt na těchto internetových stránkách:

Komise pro právní služby v Anglii a Walesu (Legal Services Commission for England and Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Skotská rada pro právní pomoc (Legal Aid Board for Scotland): http://www.slab.org.uk/

Komise Severního Irska pro právní služby (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Poznámka k provedení směrnice o právních pomoci ve Spojeném království (Transposition Note for Implementation in The United Kingdom of the Legal Aid Directive)  PDF (104 Kb) en


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Anglie a Wales

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti přijímáme poštou (včetně výměny dokumentů) nebo elektronickou poštou na výše uvedenou adresu. Přijímáme rovněž žádosti právních zástupců o přijetí bezodkladných opatření podané jménem klientů před předložením skutečné žádosti o právní pomoc v občanských věcech a rozhodnutím o této žádosti.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti budou přijímány v angličtině.  Tým centrálních zákaznických služeb je schopen zajistit překlady žádostí nebo dokumentů, pokud to vyžaduje přijímající orgán.

Poslední aktualizace: 14/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.