Právní pomoc

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Směrnice Rady 2003/8/ES byla provedena do estonských právních předpisů Zákonem o právní pomoci poskytované státem (riigi õigusabi seadusega), jenž nabyl účinnosti dne 1. března 2005.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Podmínky pro předkládání žádostí o právní pomoc poskytovanou státem jsou stanoveny v § 10 Zákona o právní pomoci poskytované státem.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc poskytovanou státem musí být předloženy písemně příslušnému okresnímu soudu. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách estonského ministerstva spravedlnosti a u každého soudu a v každé advokátní kanceláři.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti o právní pomoc poskytovanou státem musí být předloženy v estonštině. Žádosti lze podat i v angličtině, jestliže o právní pomoc žádá fyzická osoba s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo občan či právnická osoba jiného členského státu Evropské unie. Žádosti předložené soudu v jiném jazyce budou vráceny žadateli zpět.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.