Právní pomoc

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Pro odesílané žádosti je příslušný okresní soud (Amtsgericht), v jehož obvodu měl navrhovatel bydliště nebo obvyklý pobyt. Zemské vlády mohou nařízením přidělit úkoly dožádaného soudu určitému okresnímu soudu pro obvody několika okresních soudů. Pro přijímání a zasílání žádostí fyzických osob o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech a pro zasílání žádostí o právní poradenství v přeshraničních sporech jsou ve Spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko příslušné okresní soudy (Amtsgerichte) se sídlem v místě zemského soudu.

Odesílajícím subjektem žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech ve věcech vyživovacích povinností bude podle § 21 odst. 1 první věty zákona o uplatňování nároků na výživné ve styku se zahraničními státy (Auslandsunterhaltsgesetz) okresní soud, který je příslušný pro obvod vrchního soudu, v němž má žadatel obvyklý pobyt.

Jako poštovní adresa – pokud je k dispozici – je nejprve uvedena adresa velkého zákazníka pošty a potom případně ještě poštovní schránka. Pro korespondenci je třeba přednostně použít adresu velkého zákazníka pošty, jinak poštovní schránku. Pro spěšné zásilky a balíkovou službu (včetně balíčků) je třeba použít domovskou adresu.

Pro příchozí žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech bude příslušný soud, který projednává danou věc nebo nařizuje výkon rozhodnutí.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

K dispozici jsou následující způsoby komunikace:

pro příjem a odesílání: pošta a soukromá doručovatelská služba, fax.

pro jinou komunikaci: telefon a e-mail, pokud byla uvedena elektronická adresa.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

němčina

Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.