Právní pomoc

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ministère de la Justice

Oficiální adresa: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Není použitelné

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc se zasílají poštou na adresu ministerstva spravedlnosti, L–2934 Luxembourg. V naléhavých případech vyžadujících urychlené zpracování může být žádost o právní pomoc zaslána faxem na tato čísla:

  • (352) 22 52 96 nebo
  • (352) 26 68 48 61

V případě zaslání žádosti o právní pomoc faxem musí být co nejdříve zaslán její originál rovněž poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Zaslaná žádost o právní pomoc musí být vypracována v jednom ze správních jazyků, které jsou v Lucembursku platné, a to:

  • v jazyce lucemburském nebo
  • v jazyce francouzském nebo
  • v jazyce německém
Poslední aktualizace: 31/03/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.