Právní pomoc

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

Vnitrostátní právní předpisy PDF (64 Kb) pl


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Předávajícími orgány jsou krajské soudy (sądy okręgowe).

Přijímajícím orgánem je odbor mezinárodní spolupráce a lidských práv Ministerstva spravedlnosti:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Přijímajícími orgány jsou rovněž okresní soudy (sądy rejonowe) a krajské soudy.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Místní příslušnost předávajících orgánů:

Žádost o právní pomoc, která má být předána do jiného členského státu, se podává u toho krajského soudu, v jehož místní působnosti (kraj, okręg) má žadatel bydliště nebo ve kterém obvykle pobývá.

Místní příslušnost přijímajících orgánů:

V souladu s čl. 8 odst. 1 zákona ze dne 17. prosince 2004 o právu na pomoc v občanských soudních řízeních v členských státech EU (Dz.U. z 2005 r., nr. 10, poz. 67) lze žádost o právní pomoc podávat přímo u soudu příslušného k posouzení žádosti (tj. u soudu, u kterého má být zahájeno nebo probíhá nalézací řízení), a pokud se žádost týká právní pomoci ve vykonávacím nebo exekučním řízení, u soudu okresního, v jehož místní působnosti je vykonáváno nebo má být vykonáno rozhodnutí nebo provedena exekuce.

Pro veškeré žádosti o právní pomoc adresované polským soudům žadateli, kteří mají bydliště nebo obvykle pobývají v jiných členských státech Evropské unie, je místně příslušným přijímajícím orgánem Ministerstvo spravedlnosti.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Způsoby přijímání žádostí

Žádosti mohou být podávány přímo předávajícímu orgánu nebo poštou.

Žádosti mohou být podávány přímo přijímajícímu orgánu nebo poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány.

Předávající orgány: Žádost je třeba sepsat v polském jazyce a v úředním jazyce orgánů Společenství akceptovaném členským státem Evropské unie, kterému má být žádost předána.

Přijímající orgány: Žádost je třeba sepsat v jazyce polském nebo anglickém.

Úřední jazyky orgánů Společenství jiné než polský jazyk akceptované polským přijímajícím orgánem: anglický jazyk

Poslední aktualizace: 13/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.