Právní pomoc

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Vnitrostátní předpis: zákon o právní pomoci

Zákon č. 327/2005 Sb. z., o poskytování právní pomoci osobám v materiální nouzi a o změně a doplnění zákona č. 586/2003 Sb. z., o advokacii a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů ve znění zákona č. 8/2005 Sb. z., který se uplatňuje od 1. ledna 2006


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Příslušným přijímajícím a postupujícím orgánem je Centrum právní pomoci. Žádost se předá nebo zašle kanceláři centra právní pomoci v místě trvalého pobytu žadatele, popřípadě v místě přechodného pobytu žadatele.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Centrum právní pomoci je příslušné pro celé území Slovenské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádost se podává na předepsaném formuláři, v písemné podobě, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo přes Ústřední portál veřejné správy.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Přípustné jazyky pro podání žádosti: slovenština.

Poslední aktualizace: 04/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.