Právní pomoc

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Tímto se provádí oznámení podle čl. 14 odst. 4 a čl. 21 odst. 1 uvedeného právního aktu.

Uvedený právní akt je proveden ve vnitrostátním právu těmito vnitrostátními ustanoveními PDF (1693 Kb) sv:

Viz srovnávací tabulka v příloze 1 a text příslušných právních předpisů v příloze 2 a 3. Ustanovení vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2004.

Kromě toho splňuje Švédsko své závazky v souladu se směrnicí prostřednictvím ustanovení v zákoně o právní pomoci (rättshjälpslagen, 1996:1619, příloha 4); vyhlášce o právní pomoci (rättshjälpsförordningen, 1997:404, příloha 5); v kapitole 5 § 6 a 8, kapitole 33 § 9 a kapitole 36 § 24 občanského soudního řádu (rättegångsbalken, příloha 6); v § 26, 50 a 52 zákona o soudním řízení správním (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, příloha 7); v § 8 zákona o správním řízení (förvaltningslagen,1986:223, příloha 8) a v § 48 zákona o soudních řízeních (lagen om domstolsärenden, 1996:242, příloha 9).


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Právní pomoc


*povinný údaj

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

- Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

nepoužije se

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Ministerstvo spravedlnosti přijímá žádosti o právní pomoc zaslané poštou, kurýrem nebo faxem a – po dohodě v jednotlivých případech – i jiným způsobem.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost je kromě švédštiny možno předložit i v angličtině (viz oddíly 11 c–d vyhlášky o právní pomoci)

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.