Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Právní pomoc - Belgie

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Federální veřejná služba pro spravedlnost je místně příslušná po celé zemi.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Kanceláře pro právní pomoc i Federální veřejná služba pro spravedlnost přijímají žádosti zasílané poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Federální veřejná služba pro spravedlnost žádosti přijímá v nizozemštině, francouzštině a němčině. Žádosti v jiných jazycích nebudou přijaty.

Poslední aktualizace: 07/03/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Bulharsko

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Přijímajícím a předávajícím orgánem je:

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvo na pravosadieto)

Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“ (Meždunarodno pravno satrudničestvo i evropejski vaprosi)

Oddělení „Justiční spolupráce v občanských věcech“ (Satrudničestvo po graždansko-pravni vaprosi)

Úřední adresa: Ul. Slavjanska č. 1

PSČ: 1040

Město: Sofie

Tel.: +359 29237544;

9237576

E-mailová adresa: civil@justice.government.bg

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Přijímající a předávající orgány jsou příslušné pro celé území Bulharské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc se zasílají Ministerstvu spravedlnosti poštou nebo se podávají přímo na podatelně ministerstva.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost a doklady k ní přiložené musí být vyhotoveny v bulharštině nebo do tohoto jazyka přeloženy.

Poslední aktualizace: 28/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Česká republika

Vnitrostátním právuPDF(927 Kb)cs


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Místní příslušnost: Česká republika.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Držitel poštovní licence a fax.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány: čeština, angličtina.

Článek 14 odstavec 3: Česká republika přijímá také žádosti o právní pomoc vyplněné v angličtině.

Poslední aktualizace: 14/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Německo

Vnitrostátní právní předpisyPDF(79 Kb)de


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Pro odesílané žádosti je příslušný okresní soud (Amtsgericht), v jehož obvodu měl navrhovatel bydliště nebo obvyklý pobyt. Zemské vlády mohou nařízením přidělit úkoly dožádaného soudu určitému okresnímu soudu pro obvody několika okresních soudů. Pro přijímání a zasílání žádostí fyzických osob o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech a pro zasílání žádostí o právní poradenství v přeshraničních sporech jsou ve Spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko příslušné okresní soudy (Amtsgerichte) se sídlem v místě zemského soudu.

Odesílajícím subjektem žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech ve věcech vyživovacích povinností bude podle § 21 odst. 1 první věty zákona o uplatňování nároků na výživné ve styku se zahraničními státy (Auslandsunterhaltsgesetz) okresní soud, který je příslušný pro obvod vrchního soudu, v němž má žadatel obvyklý pobyt.

Jako poštovní adresa – pokud je k dispozici – je nejprve uvedena adresa velkého zákazníka pošty a potom případně ještě poštovní schránka. Pro korespondenci je třeba přednostně použít adresu velkého zákazníka pošty, jinak poštovní schránku. Pro spěšné zásilky a balíkovou službu (včetně balíčků) je třeba použít domovskou adresu.

Pro příchozí žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech bude příslušný soud, který projednává danou věc nebo nařizuje výkon rozhodnutí.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

K dispozici jsou následující způsoby komunikace:

pro příjem a odesílání: pošta a soukromá doručovatelská služba, fax.

pro jinou komunikaci: telefon a e-mail, pokud byla uvedena elektronická adresa.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

němčina

Poslední aktualizace: 28/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Estonsko

Směrnice Rady 2003/8/ES byla provedena do estonských právních předpisů Odkaz se otevře v novém okně.Zákonem o právní pomoci poskytované státem (riigi õigusabi seadusega), jenž nabyl účinnosti dne 1. března 2005.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Podmínky pro předkládání žádostí o právní pomoc poskytovanou státem jsou stanoveny v § 10 Odkaz se otevře v novém okně. Zákona o právní pomoci poskytované státem.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc poskytovanou státem musí být předloženy písemně příslušnému okresnímu soudu. Formulář žádosti je dostupný na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách estonského ministerstva spravedlnosti a u každého soudu a v každé advokátní kanceláři.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti o právní pomoc poskytovanou státem musí být předloženy v estonštině. Žádosti lze podat i v angličtině, jestliže o právní pomoc žádá fyzická osoba s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo občan či právnická osoba jiného členského státu Evropské unie. Žádosti předložené soudu v jiném jazyce budou vráceny žadateli zpět.

Poslední aktualizace: 03/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Irsko

Vnitrostátní právní předpisyPDF(60 Kb)en


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Název a adresa příslušného předávajícího a přijímajícího orgánu:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kery

Ireland

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Místní příslušnost tohoto orgánu: Irsko.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Komunikační prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti: pošta.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány: angličtina.

Další úřední jazyk orgánů Společenství, který je přijatelný pro příslušné orgány: francouzština.

Poslední aktualizace: 14/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Řecko

Vnitrostátní právoPDF(183 Kb)el


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Řecké Ministerstvo pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Oddělení pro mezinárodní justiční spolupráci v občanských a trestních věcech

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Řecko

Telefon: +30 2107767529, +30 2107767322, +30 2107767312
Fax: +30 2107767499
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.gkouvelas@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.mntolia@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.vsarigiannidis@justice.gov.gr

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Výše uvedený odpovědný orgán má příslušnost pro celé území Řecka

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti se přijímají poštou. V naléhavých případech mohou být zaslány faxem nebo elektronickou poštou před doručením originální žádosti poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti lze vyplnit v řečtině nebo v angličtině.

Poslední aktualizace: 05/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Španělsko

Vnitrostátním právuPDF(80 Kb)es


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Není použitelné

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Způsob komunikace: výhradně poštou nebo osobně.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Při vyplňování žádosti se smí používat španělština, nicméně je možné, že se Komisi v budoucnu oznámí další úřední jazyk.

Poslední aktualizace: 22/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Právní pomoc - Francie

Právní předpisy týkající se vnitrostátní právní úpravy právní pomoci jsou Odkaz se otevře v novém okně.zákon 91-647 a Odkaz se otevře v novém okně.dekret 91-1266.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ministerstvo spravedlnosti, Odbor pro přístup k právu a spravedlnosti a pro poskytování pomoci obětem, oddělení pro právní pomoc (Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

Adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francie

Tél. +33 1 70 22 74 12

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Zeměpisné oblasti, které spadají do jejich místní příslušnosti, jsou metropolitní Francie, zámořské departementy (Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Francouzská Guyana a Réunion) a Saint-Pierre a Miquelon.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Poštou na tuto adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Francie

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti se podávají výlučně ve francouzštině.

Poslední aktualizace: 17/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Chorvatsko

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Orgánem příslušným pro zasílání a přijímání žádostí v Chorvatské republice je:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mprh.hr

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky je příslušné pro území celé Chorvatské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

V Chorvatské republice se informace přijímají poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v Chorvatské republice strana, která má bydliště nebo místo pobytu v členském státě EU, musí být příslušné formuláře a přiložené dokumenty předloženy v překladu do chorvatštiny; žádá-li o právní pomoc v přeshraničním sporu u soudu v jiném členském státě strana, která má bydliště nebo místo pobytu v Chorvatské republice, ministerstvo spravedlnosti přeloží formulář žádosti a přiložené dokumenty do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků dané členské země EU a orgánu příslušného k přijímání žádostí.

Poslední aktualizace: 25/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Itálie

Dotčená oblast je upravena nařízením prezidenta republiky č. 115 ze dne 30. května (konsolidované znění právních předpisů a pravidel týkajících se soudních výloh), jehož příslušná ustanovení jsou uvedena v příloze PDF(256 Kb)it.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Telefon: 0039 06 6885 2633

Fax: 0039 06 6889 7528

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Výlučná celostátní pravomoc Ministerstva spravedlnosti:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddělení pro soudní záležitosti)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Generální ředitelství pro mezinárodní záležitosti a justiční spolupráci)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Kancelář I – Mezinárodní justiční spolupráce)

Telefon: 0039 06 6885 2633

Fax: 0039 06 6889 7528

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Pokud jde o komunikační prostředky pro zasílání žádostí, existují tři možnosti:

1) elektronickou poštou:  Odkaz se otevře v novém okně.cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) doporučeným dopisem na adresu:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 – 00186 Roma

3) faxem na číslo: 0039 0668897528

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Italština, angličtina, francouzština

Poslední aktualizace: 26/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Kypr

Vnitrostátním právuPDF(73 Kb)el


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Orgánem příslušným předávat žádosti podané osobami, které mají trvalé bydliště nebo místo obvyklého bydliště na Kypru, je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Orgánem příslušným přijímat žádosti podané osobami, které mají trvalé bydliště nebo místo obvyklého bydliště v členském státě jiném, než je Kypr, je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Adresa: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία (Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia)

Telefon: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.registry@mjpo.gov.cy

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Celé území Kyperské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Poštou, elektronickou poštou a faxem.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 16/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Lotyšsko

Vnitrostátní právní předpisyPDF(152 Kb)lv


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Správa právní pomoci sídlí na adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.jpa@jpa.gov.lv. Bezplatná telefonní informační linka: 80001801 (informace o službách správy právní pomoci a o vyplňování formulářů)

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Územním rozsahem příslušnosti předávajícího a přijímajícího orgánu, tj. správy právní pomoci, je Lotyšská republika.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Příslušný orgán může být požádán, aby rozhodl, zda má být rozhodnutí o poskytnutí právní pomoci odesláno poštou nebo doručeno osobně správě právní pomoci.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti lze vyplnit v lotyštině.

Poslední aktualizace: 12/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Litva

Vnitrostátní právní předpisyPDF(1016 Kb)lt


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Státem garantovaná služba právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) jakožto příslušný přijímající a předávající orgán vykonává svou pravomoc na celém území Litevské republiky.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Přípustné jsou všechny komunikační prostředky (pošta, fax, elektronické komunikační prostředky).

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Upozorňujeme, že žádosti o právní pomoc spolu s doklady prokazujícími nárok příslušné osoby na obdržení státem garantované právní pomoci, jež jsou předkládány přijímajícímu orgánu, musí být přeloženy do litevského nebo anglického jazyka.

Poslední aktualizace: 03/02/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Lucembursko

Vnitrostátním právuPDF(2031 Kb)fr


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ministère de la Justice

Oficiální adresa: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Není použitelné

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti o právní pomoc se zasílají poštou na adresu ministerstva spravedlnosti, L–2934 Luxembourg. V naléhavých případech vyžadujících urychlené zpracování může být žádost o právní pomoc zaslána faxem na tato čísla:

  • (352) 22 52 96 nebo
  • (352) 26 68 48 61

V případě zaslání žádosti o právní pomoc faxem musí být co nejdříve zaslán její originál rovněž poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Zaslaná žádost o právní pomoc musí být vypracována v jednom ze správních jazyků, které jsou v Lucembursku platné, a to:

  • v jazyce lucemburském nebo
  • v jazyce francouzském nebo
  • v jazyce německém
Poslední aktualizace: 03/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Maďarsko

Vnitrostátní právní předpisyPDF(134 Kb)hu


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádost o právní pomoc se podává příslušnému orgánu osobně (ústně nebo písemně) nebo poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost o právní pomoc se vyplňuje v maďarštině nebo v angličtině.

Poslední aktualizace: 20/07/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Malta

Směrnice byla do vnitrostátních právních předpisů provedena prostřednictvím vyhlášky (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Soudní příslušnost se vztahuje na ostrov Malta a na ostrov Gozo.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Sdělení se mohou zasílat:

- faxem:(č. 00356 25902859) nebo

- poštou na adresu:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, které se mohou pro vyplnění žádosti použít, jsou maltština a angličtina

Poslední aktualizace: 23/07/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Nizozemsko

Nizozemsko provedlo směrnici ES ve stávajícím zákoně o právní pomoci. Jedná se o zákon ze dne 19. února 2005 (Sb. 2005, 90), který nabyl účinnosti dnem 2. března 2005. Od uvedeného data platí pro poskytování právní pomoci v evropských přeshraničních případech nové články 23a – 23k. Tento postup byl samozřejmě možný již dříve, a sice ode dne 30. listopadu 2004, kdy byla směrnice provedena v právním řádu Nizozemska. (angličtinaPDF(28 Kb)en) (nizozemštinaPDF(211 Kb)nl)


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

V nizozemských případech bez mezinárodního prvku je rada pro právní pomoc příslušná pouze v západní části Nizozemska. V přeshraničních („evropských“) případech však vykonává rada v Haagu působnost na území celého státu.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti lze podat faxem nebo běžnou poštou. Rada v Haagu přijímá jak žádosti podané elektronickou poštou (které jsou často neúplné).

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, které se použijí v žádosti, jsou nizozemština a angličtina. Tak napsané ve francouzštině nebo němčině.

Poslední aktualizace: 21/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Rakousko

Vnitrostátní právní předpisyPDF(192 Kb)de


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Komunikační prostředky, jež mají tyto orgány k dispozici k přijímání žádostí:

Poštovní styk a telefax.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, v nichž lze žádost vyplnit:

Němčina a angličtina.

Poslední aktualizace: 25/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Polsko

Vnitrostátní právní předpisyPDF(64 Kb)pl


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Předávajícími orgány jsou krajské soudy (sądy okręgowe).

Přijímajícím orgánem je odbor mezinárodní spolupráce a lidských práv Ministerstva spravedlnosti:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Přijímajícími orgány jsou rovněž okresní soudy (sądy rejonowe) a krajské soudy.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Místní příslušnost předávajících orgánů:

Žádost o právní pomoc, která má být předána do jiného členského státu, se podává u toho krajského soudu, v jehož místní působnosti (kraj, okręg) má žadatel bydliště nebo ve kterém obvykle pobývá.

Místní příslušnost přijímajících orgánů:

V souladu s čl. 8 odst. 1 zákona ze dne 17. prosince 2004 o právu na pomoc v občanských soudních řízeních v členských státech EU (Dz.U. z 2005 r., nr. 10, poz. 67) lze žádost o právní pomoc podávat přímo u soudu příslušného k posouzení žádosti (tj. u soudu, u kterého má být zahájeno nebo probíhá nalézací řízení), a pokud se žádost týká právní pomoci ve vykonávacím nebo exekučním řízení, u soudu okresního, v jehož místní působnosti je vykonáváno nebo má být vykonáno rozhodnutí nebo provedena exekuce.

Pro veškeré žádosti o právní pomoc adresované polským soudům žadateli, kteří mají bydliště nebo obvykle pobývají v jiných členských státech Evropské unie, je místně příslušným přijímajícím orgánem Ministerstvo spravedlnosti.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Způsoby přijímání žádostí

Žádosti mohou být podávány přímo předávajícímu orgánu nebo poštou.

Žádosti mohou být podávány přímo přijímajícímu orgánu nebo poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány.

Předávající orgány: Žádost je třeba sepsat v polském jazyce a v úředním jazyce orgánů Společenství akceptovaném členským státem Evropské unie, kterému má být žádost předána.

Přijímající orgány: Žádost je třeba sepsat v jazyce polském nebo anglickém.

Úřední jazyky orgánů Společenství jiné než polský jazyk akceptované polským přijímajícím orgánem: anglický jazyk

Poslední aktualizace: 13/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Portugalsko

Připojeno je znění zákona č. 34/2004PDF(240 Kb)pt ze dne 29. června 2004 a nařízení č. 71/2005PDF(240 Kb)pt ze dne 17. března 2005.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti lze doručit osobním podáním, faxem nebo poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost o poskytnutí právní pomoci podaná státním příslušníkem v jiném členském státě Evropské unie ve věci spadající do příslušnosti portugalských soudů může být vyhotovena v portugalštině nebo v angličtině.

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Rumunsko

– Články 90 a 91 zákona č. 134/2010 občanského soudního řádu

– Mimořádné vládní nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci, schválené a pozměné zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů

– Články 42–44 mimořádného vládního nařízení č. 80/2013 o soudních poplatcích.

– Zákon č. 51/1995 o organizaci a výkonu právnické profese, ve znění pozdějších předpisů


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Rumunským předávajícím orgánem je

Ministerstvo spravedlnosti, ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Oddělení pro mezinárodní justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

Rumunským přijímajícím orgánem může být

buď Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

Oddělení pro mezinárodní justiční spolupráci v občanských a obchodních věcech

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: +40372041084 E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ddit@just.ro

nebo místně/věcně příslušný rumunský soud

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Co se týká přijímajících orgánů, podle článku 11 mimořádného vládního nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanských věcech, schváleného a pozměněného zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů, se žádost o veřejnou právní pomoc podává soudu, který je příslušný rozhodnout ve věci, s ohledem na niž se pomoc požaduje; v případě veřejné podpory požadované v souvislosti s výkonem soudního rozhodnutí je příslušným orgánem soud výkonu.

Není-li možné příslušný soud určit, je jím okresní soud, v jehož obvodu má žadatel bydliště nebo pobyt.

Podle článku 43 mimořádného vládního nařízení č. 51/2008 o veřejné právní pomoci v občanských věcech, schváleného a pozměněného zákonem č. 193/2008, ve znění pozdějších předpisů, rozhodne o žádosti v případě, že v době podání žádosti o veřejnou právní pomoc není možné příslušný soud určit, soud v Bukurešti (Tribunalul București).

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti je nutné zasílat poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádosti a doprovodné dokumenty musí být přeloženy do rumunštiny a předloženy v tomto jazyce.

Poslední aktualizace: 28/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Slovinsko

Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o bezplatné právní pomoci


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Orgánem přijímajícím a předávajícím žádosti za Republiku Slovinsko je:

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Fax: +386 13695783

E-mail: gp.mp@gov.si

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Místní příslušnost těchto orgánů:

ministerstvo spravedlnosti je příslušné pro celé území Republiky Slovinsko.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti:

žádosti o právní pomoc je třeba zasílat poštou.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány: slovinština.

Poslední aktualizace: 04/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Slovensko

Vnitrostátní právní předpis: Zákon o právní pomoci

Zákon č. 327/2005PDF(328 Kb)sk Z. z., o poskytovaní právnej pomoci, jímž Slovenská republika provedla směrnici o poskytování právní pomoci, je v platnosti od 1. ledna 2006.


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Žádost se předá nebo zašle kanceláři centra právní pomoci (Centrum právnej pomoci) v místě trvalého pobytu žadatele, popřípadě v místě přechodného pobytu žadatele.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Zeměpisné území, na kterém má centrum právní pomoci působnost: Slovenská republika.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Prostředky komunikace:

  • osobní podání žádosti v některé z kanceláří centra,
  • zaslání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu jedné z kanceláří centra.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Přípustné jazyky pro podání žádosti: slovenština.

Poslední aktualizace: 22/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Finsko

Vnitrostátním právuPDF(659 Kb)en


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

Ministerstvo spravedlnosti a úřady pro poskytování právní pomoci jsou příslušnými orgány ve Finsku.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Žádosti lze přijímajícímu orgánu doručit osobně, poštou, faxem nebo za určitých podmínek elektronickou poštou (další informace lze nalézt na internetové adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Přijímající orgán přijímá žádosti ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Poslední aktualizace: 04/01/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Právní pomoc - Švédsko

Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Tímto se provádí oznámení podle čl. 14 odst. 4 a čl. 21 odst. 1 uvedeného právního aktu.

Uvedený právní akt je proveden ve vnitrostátním právu těmito vnitrostátními ustanovenímiPDF(1693 Kb)sv:

Viz srovnávací tabulka v příloze 1 a text příslušných právních předpisů v příloze 2 a 3. Ustanovení vstoupila v platnost dne 1. listopadu 2004.

Kromě toho splňuje Švédsko své závazky v souladu se směrnicí prostřednictvím ustanovení v zákoně o právní pomoci (rättshjälpslagen, 1996:1619, příloha 4); vyhlášce o právní pomoci (rättshjälpsförordningen, 1997:404, příloha 5); v kapitole 5 § 6 a 8, kapitole 33 § 9 a kapitole 36 § 24 občanského soudního řádu (rättegångsbalken, příloha 6); v § 26, 50 a 52 zákona o soudním řízení správním (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, příloha 7); v § 8 zákona o správním řízení (förvaltningslagen,1986:223, příloha 8) a v § 48 zákona o soudních řízeních (lagen om domstolsärenden, 1996:242, příloha 9).


Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

- Ministerstvo spravedlnosti (Justitiedepartementet)

Ustanovení čl. 14 odst. 2 druhá odrážka – Místní příslušnost přijímajících a předávajících orgánů

nepoužije se

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

Ministerstvo spravedlnosti přijímá žádosti o právní pomoc zaslané poštou, kurýrem nebo faxem a – po dohodě v jednotlivých případech – i jiným způsobem.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

Žádost je kromě švédštiny možno předložit i v angličtině (viz oddíly 11 c–d vyhlášky o právní pomoci)

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.