Retshjælp

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

National lovgivning PDF (192 Kb) de


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den kompetente myndighed for formidling af ansøgninger om retshjælp vedrørende procedurer i en anden medlemsstat er den østrigske distriktsdomstol, i hvis retskreds ansøgeren har bopæl. Har ansøgeren en retlig repræsentant, så er også den distriktsdomstol, i hvis retskreds ansøgerens retlige repræsentant har bopæl, kompetent.

Den modtagende instans for en ansøgning, der er formidlet fra en anden medlemsstat, om retshjælp, er den østrigske ret, hvor proceduren, som ansøgningen vedrører, er eller har været indbragt for en ret i første instans. Hvis sagen endnu ikke er indbragt for en ret i Østrig, er den modtagende instans den distriktsdomstol, i hvis retskreds sagsøgte har bopæl eller sædvanligt opholdssted eller "Bezirksgericht Innere Stadt Wien".

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

De pågældende myndigheder kan modtage ansøgninger på følgende måder:

Pr. post og fax.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen kan affattes på følgende sprog:

Tysk og engelsk.

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.