Retshjælp

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den kompetente myndighed i Kroatien, som ansøgninger sendes til og modtages af, er:

Republikken Kroatiens ministerium for retlige anliggender og offentlig forvaltning (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Websted: https://mpu.gov.hr/

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ministeriet for retlige anliggender og offentlig forvaltning er den kompetente myndighed i hele Kroatien.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

I Kroatien skal ansøgninger sendes pr. brev.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Hvis en ansøgning om retshjælp inden for rammerne af en grænseoverskridende tvist indgives til en kroatisk domstol af en part, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, skal formularen med de relevante bilag fremsendes i kroatisk oversættelse. Hvis en ansøgning om retshjælp inden for rammerne af en grænseoverskridende tvist indgives til en domstol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union af en part, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Kroatien, oversætter ministeriet for retlige anliggender og offentlig forvaltning formularen og de relevante bilag til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den kompetente modtagende myndigheds medlemsstat.

Sidste opdatering: 02/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.