På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Retshjælp

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Det Forenede Kongeriges overholdelse af direktivet om retshjælp

Artikel 15 – Behandling af ansøgninger om retshjælp

Det Forenede Kongeriges retshjælpsmyndigheder sikrer ved hjælp af deres edb-system, at ansøgere informeres, når deres ansøgning modtages, og når der træffes afgørelse herom.

Når ansøgninger afslås helt eller delvist, skal afslaget begrundes af de relevante myndigheder.

I England og Wales er der for de fleste typer retshjælp mulighed for at klage til et uvildigt panel af erfarne jurister fra den private sektor. Der er i Skotland ligeledes fastsat procedurer for at klage over afslag på ansøgninger om retshjælp. Man kan i Det Forenede Kongerige klage over ethvert afslag på retshjælp ved at indbringe sagen for en domstol.

Artikel 16 – Standardformular

I England og Wales giver den standardformular, der er udarbejdet i overensstemmelse med direktivet, ansøgere mulighed for at få rådgivning forud for en sag. Der kan for enhver ansøgning kræves yderligere oplysninger eller formularer med henblik på repræsentation ved retten. Advokaten, der yder den indledende rådgivning forud for en sag, bistår klienten med at udarbejde de yderligere oplysninger eller formularer, der kræves.

Skotland accepterer siden november 2004 standardformularen for retshjælp i civilretlige sager som formular til ansøgning om repræsentation, men myndighederne har endnu ikke truffet foranstaltninger, der gør dem i stand til at acceptere ansøgninger om rådgivning forud for en sag og bistand i medfør af direktivet. Den nuværende ordning for retshjælp og bistand gør det imidlertid muligt at yde bistand forud for en sag til ansøgere fra andre lande uanset statsborgerskab eller bopæl.

Det Forenede Kongerige vil ud over den standardformular, der er oprettet i medfør af direktivet, acceptere ansøgninger om retshjælp fra personer, der anvender deres egne nationale ansøgningsformularer i forbindelse med grænseoverskridende sager.

Afsluttende bestemmelser

Man kan i overensstemmelse med artikel 18 få oplysninger og vejledning om retshjælp i Det Forenede Kongerige på følgende websteder:

Englands og Wales’ Legal Services Commission: http://www.legalservices.gov.uk/

Skotlands Legal Aid Board: http://www.slab.org.uk/

Nordirlands Legal Services Commission: http://www.nilsc.org.uk/

Gennemførelsesnotat for Det Forenede Kongeriges gennemførelse af direktivet om retshjælp  PDF (104 Kb) en


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Vi accepterer ansøgninger pr post (inklusiv Document Exchange) eller e-mail til ovennævnte adresse. Vi accepterer ligeledes anmodninger om fra advokater om at tage hastende retlige skridt på vegne af deres klienter, før ansøgningen om retshjælp er blevet indsendt og behandlet.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger accepteres på engelsk. Central Customer Services Team kan sørge for oversættelse af ansøgninger og dokumenter, hvis den modtagende myndighed anmoder om det.

Sidste opdatering: 14/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.