Retshjælp

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Rådets direktiv 2003/8/EF er blevet gennemført i estisk ret ved Lov om statslig retshjælp, der trådte i kraft den 1. marts 2005.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Betingelserne for indgivelse af en ansøgning om retshjælp er beskrevet i artikel 10 i Lov om statslig retshjælp.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om statslig retshjælp skal indgives skriftligt til den kompetente regionsret (maakohus). Ansøgningsformularen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside og i enhver ret og ethvert advokatfirma.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger om retshjælp skal indgives på estisk. Ansøgninger kan også indgives på engelsk, hvis ansøgeren er en fysisk person, der er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, hvis vedkommende er statsborger i en i anden medlemsstat i Den Europæiske Union, eller hvis den indgives af en juridisk person. Ansøgninger på andre sprog, som indgives til retten, vil blive returneret til ansøgeren.

Sidste opdatering: 29/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.