Retshjælp

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den fremsendende myndighed er den byret (Amtsgericht), i hvis retskreds ansøgeren har bopæl eller sædvanligt ophold. Delstatsregeringerne kan ved en instruks overføre den kompetente rets opgaver til en byret, der har kompetence i flere retskredse. I delstaten Nordrhein-Westfalen er det de byretter, der har sæde i Landgericht's retskreds, der har til opgave at modtage og fremsende fysiske personers ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp (Prozesskostenhilfe) og at fremsende ansøgninger om grænseoverskridende rådgivning (Beratungshilfe).

Den myndighed, der fremsender ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp i underholdssager er i henhold til § 21, stk 1, første punktum, i udlandsunderholdsloven (Auslandsunterhaltsgesetz, AUG), den byret, der har kompetence i den retskreds, hvor ansøgeren har sædvanligt ophold.

Som almindelig postadresse er det – for så vidt en sådan findes – først og fremmest storkundeadressen (Großkundenadresse), der skal anvendes, og ellers er det – eventuelt som supplement – postboksadressen (Postfachadresse), der skal benyttes. Ved ekspresforsendelser og pakker (herunder småpakker) skal husnummeret (Hausanschrift) anføres.

Det er procesretten (Prozessgericht) eller fogedretten (Vollstreckungsgericht), der har kompetence til at behandle indgående ansøgninger om grænseoverskridende retshjælp.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Følgende kommunikationsmuligheder er til rådighed:

Til modtagelse og fremsendelse: Post og private forsendelsestjenester samt fax.

Til almindelige meddelelser: Telefon og e-mail, såfremt en e-mailadresse er angivet.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Tysk

Sidste opdatering: 30/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.