Retshjælp

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

National lovgivning PDF (64 Kb) pl


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

De fremsendende myndigheder er regionalretterne (sądy okręgowe).

Modtagende myndighed:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (kontoret for internationalt samarbejde og menneskerettigheder)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Distriktsretterne (sądy rejonowe) og regionalretterne er ligeledes modtagende myndigheder.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

De fremsendende myndigheders stedlige kompetence:

Ansøgninger om retshjælp, der skal sendes til en anden medlemsstat, skal indgives til den regionalret, der har stedlig kompetence der, hvor ansøgeren har bopæl eller sædvanligt ophold.

De modtagende myndigheders stedlige kompetence:

Det fremgår af artikel 8, stk. 1, i lov af 17. december 2004 om ret til retshjælp i civile sager i Den Europæiske Unions medlemsstater (Lovtidende 2005, nr. 10, nr. 67), at ansøgninger om retshjælp kan indgives direkte til den ret, der har kompetence til at behandle ansøgningen (dvs. den ret, for hvilken retsforhandlingerne pågår eller vil pågå), eller hvis der ansøges om retshjælp i en fuldbyrdelsessag, til den distriktsret, der har stedlig kompetence der, hvor fuldbyrdelsen skal foretages.

For så vidt angår ansøgninger, der indgives til polske domstole af personer, der har bopæl eller sædvanligt ophold i andre medlemslande, er den kompetente modtagende myndighed justitsministeriet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Måder, hvorpå ansøgninger kan indgives.

Ansøgninger kan indgives direkte til den fremsendende myndighed eller sendes med posten.

Ansøgninger kan indgives direkte til den modtagende myndighed eller sendes med posten.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Fremsendende myndigheder: Ansøgningen skal affattes på polsk og på et officielt sprog, der accepteres af fællesskabsinstitutionerne i det medlemsland, som den skal sendes til.

Modtagende myndigheder: Ansøgningen skal affattes på polsk eller engelsk.

Andre af fællesskabsinstitutionernes officielle sprog, der accepteres af de modtagende myndigheder i Polen: Engelsk.

Sidste opdatering: 13/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.