Retshjælp

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

- Artikel 90 og 91 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje (Codul de Procedură Civilă)

- Regeringens hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp, som godkendt med ændringer ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer

- artikel 42-44 i regeringens hastedekret nr. 80/2013 om retsafgifter

- lov nr. 51/1995 om organisering og udførelse af advokatstandens arbejde med senere ændringer


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den rumænske fremsendende myndighed er

Justitsministeriet, Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084 E-mail: ddit@just.ro

Den rumænske modtagende myndighed kan være

enten Justitsministeriet

Justitsministeriet, Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084 E-mail: ddit@just.ro

eller en rumænsk domstol med stedlig og saglig kompetence

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

For så vidt angår de modtagende myndigheder indgives ansøgningen om offentlig retshjælp i henhold til artikel 11 i regeringens hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, som ændret og suppleret ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, til den ret, der har kompetence til at behandle den sag, hvori der er ansøgt om retshjælp, og ansøgningen henhører, i tilfælde af at der anmodes om offentlig retshjælp til fuldbyrdelse af en retsafgørelse, under den fuldbyrdende rets kompetence.

Hvis det ikke kan fastslås, hvilken domstol der er kompetent, ligger kompetencen hos retten i den retskreds, hvor sagsøger har hjemsted eller bopæl.

I henhold til artikel 43 i regeringens hastebekendtgørelse nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civile sager, som ændret og suppleret ved lov nr. 193/2008 med senere ændringer og tilføjelser, er det i tilfælde, hvor den kompetente ret ikke kunne afgøres på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om offentlig retshjælp, retten i Bukarest, der tager stilling til ansøgningen.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger skal sendes med post.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger med bilag indgives efter, at de er blevet oversat til rumænsk.

Sidste opdatering: 14/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.