Retshjælp

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

National bestemmelse: retshjælpsloven

Lov nr. 327/2005 om retshjælp til mindrebemidlede og om ændring af lov nr. 586/2003 om advokatstanden og om ændring af lov nr. 455/1991 om handelsaktivitet (handelsloven), som ændret ved lov nr. 8/2005, som har været i kraft siden den 1. januar 2006.


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Retshjælp


*skal udfyldes

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den kompetente modtagende eller fremsendende myndighed er retshjælpscentret. Anmodninger skal indgives ved eller fremsendes til det af retshjælpscentrets kontorer, som betjener det sted, hvor ansøgeren har sædvanlig eller midlertidig bopæl.

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Retshjælpscentret er den kompetente myndighed for hele Slovakiet.

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Anmodninger, som skal fremsættes under anvendelse af den foreskrevne formular, kan fremsendes i papirform, elektronisk med en avanceret elektronisk signatur eller via den centrale offentlige forvaltningsportal.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger kan indgives på følgende sprog: slovakisk.

Sidste opdatering: 04/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.