Retshjælp

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art.

Hermed meddeles de i ovennævnte retsakts artikel 14, stk. 4 og 21, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Retsakten er blevet gennemført ved følgende nationale bestemmelser PDF (1693 Kb) sv:

Se oversigtstabellen i bilag 1 og affattelsen af bilag 2 og 3. Bestemmelserne trådte i kraft den 1. november 2004.

Sverige opfylder i øvrigt sine forpligtelser efter direktivet ved hjælp af bestemmelserne i loven om retshjælp (rättshjälpslagen, 1996:1619, bilag 4) og bekendtgørelsen om retshjælp (rättshjälpsförordningen, 1997:404, bilag 5); § 6 og 8 i kapitel 5, §9 i kapitel 33 og § 24 i kapitel 36 i retsplejeloven (rättegångsbalken, bilag 6); §§ 26, 50 og 52 i forvaltningsprocesloven (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, bilag 7); § 8 i forvaltningsloven (förvaltningslagen, 1986:223, bilag 8); og § 48 i domstolsloven (lagen om domstolsärenden, 1996:242, bilag 9).


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

- Justitsministeriet (Justitiedepartementet)

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Ikke relevant

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Justitsministeriet accepterer ansøgninger om retshjælp, der sendes med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgningen kan affattes på svensk eller engelsk (jf. § 11c-d i bekendtgørelsen om retshjælp).

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.