Νομική συνδρομή

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Εθνική νομοθεσία PDF (192 Kb) de


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η διαβιβάζουσα αρχή για τις αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής για διαδικασίες σε άλλο κράτος μέλος είναι το αυστριακό τοπικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Εάν ο αιτών έχει νόμιμο εκπρόσωπο, αρμόδιο είναι επίσης το τοπικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του νόμιμου εκπροσώπου.

Η παραλαμβάνουσα αρχή της αίτησης νομικής συνδρομής που διαβιβάζεται από άλλο κράτος μέλος είναι το αυστριακό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ή εκκρεμούσε σε πρώτο βαθμό η διαδικασία την οποία αφορά η αίτηση. Αν δεν εκκρεμεί ακόμα διαδικασία στην Αυστρία, η παραλαμβάνουσα αρχή είναι το τοπικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του εναγομένου του ο εναγόμενος, άλλως το Bezirksgericht Innere Stadt Wien (τοπικό δικαστήριο κεντρικής Βιέννης).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Μέσα επικοινωνίας που διατίθενται σε αυτές τις αρχές για την παραλαβή αιτήσεων:

Ταχυδρομείο και τηλεομοιοτυπία (φαξ).

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να συμπληρωθεί το έντυπο:

Γερμανικά και αγγλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.