Νομική συνδρομή

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η αρμόδια αρχή για την αποστολή και την παραλαβή αιτήσεων στη Δημοκρατία της Κροατίας είναι:

το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

τηλ.:  +385 1 371 40 00

φαξ: +385 1 371 45 07

ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας είναι η αρμόδια αρχή για το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Στη Δημοκρατία της Κροατίας οι πληροφορίες παραλαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Αν ένας διάδικος που κατοικεί ή διαμένει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση ευεργετήματος πενίας σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, τα σχετικά έντυπα και έγγραφα πρέπει να υποβληθούν μεταφρασμένα στα κροατικά. Αν ένας διάδικος που κατοικεί ή διαμένει στη Δημοκρατία της Κροατίας υποβάλει αίτηση ευεργετήματος πενίας σε διασυνοριακή διαφορά ενώπιον δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα θα μεταφραστούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμόδιας παραλαμβάνουσας αρχής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.