Νομική συνδρομή

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στη ∆ηµοκρατία, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Αρµόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε κράτος µέλος άλλο από τη ∆ηµοκρατία, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22805950

Τηλεομοιότυπο: +357 22518356

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: registry@mjpo.gov.cy

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεομοιότυπο

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Ελληνική και Αγγλική

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.