Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Νομική συνδρομή

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με την οδηγία για τη νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας)

Άρθρο 15 — Επεξεργασία των αιτήσεων

Τα συστήματα πληροφορικής των αρχών νομικής συνδρομής του Ηνωμένου Βασιλείου εξασφαλίζουν την ενημέρωση του αιτούντος για την παραλαβή της αίτησής του και για τη λήψη απόφασης σχετικά μ’ αυτήν.

Η αρμόδια αρχή αιτιολογεί πάντοτε την απόφασή της, αν απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση.

Στην Αγγλία και την Ουαλία, για τα περισσότερα είδη νομικής συνδρομής, προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητη νομική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους δικηγόρους από τον χώρο της ιδιωτικής δικηγορίας. Διαδικασίες για την επανεξέταση (αναθεώρηση) της απόρριψης αιτήσεων παροχής νομικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις προβλέπονται επίσης και στη Σκωτία. Κάθε άρνηση παροχής νομικής συνδρομής στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δυνατόν να προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου προς δικαστικό έλεγχο.

Άρθρο 16 — Στερεότυπο έντυπο

Στην Αγγλία και στην Ουαλία, το στερεότυπο έντυπο που έχει εκπονηθεί βάσει της σχετικής οδηγίας παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να λάβει κάθε αναγκαία συμβουλή πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως και στην περίπτωση οποιουδήποτε αιτούντος, ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία ή κάποιο επιπλέον έντυπο για την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. Ο δικηγόρος που παρέχει τις αρχικές συμβουλές βοηθά τον πελάτη του να προετοιμάσει τα τυχόν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία ή επιπλέον έντυπα αίτησης που ενδέχεται να χρειαστούν.

Από τον Νοέμβριο του 2004, η Σκωτία κάνει δεκτό το στερεότυπο έντυπο αίτησης για την παροχή αστικής νομικής συνδρομής με σκοπό την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, πλην όμως δεν είναι ακόμη σε θέση να λάβει μέτρα που να της επιτρέπουν να κάνει δεκτές αιτήσεις για την παροχή, βάσει της οδηγίας, συμβουλών και συνδρομής πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, το υφιστάμενο καθεστώς παροχής συμβουλών και βοήθειας επιτρέπει την παροχή συμβουλών, πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη, σε διασυνοριακούς αιτούντες, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας τους.

Πέραν του στερεότυπου εντύπου που προβλέπεται από τη σχετική οδηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται, ασφαλώς, αιτήσεις νομικής συνδρομής από πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα δικά τους εγχώρια έντυπα αίτησης σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Τελικές διατάξεις

Όσον αφορά το άρθρο 18, πλήρεις πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) στο Ηνωμένο Βασίλειο διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:

Legal Services Commission for England and Wales (Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών Αγγλίας και Ουαλίας): http://www.legalservices.gov.uk/

Legal Aid Board for Scotland (Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας): http://www.slab.org.uk/

Northern Ireland Legal Services Commission (Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών Βόρειας Ιρλανδίας): http://www.nilsc.org.uk/

Υπόμνημα μεταφοράς σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το ευεργέτημα πενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο  PDF (104 Kb) en


Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εγγράφων) ή υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω. Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται από δικηγόρους με σκοπό την κατεπείγουσα διενέργεια πράξεων εξ ονόματος πελατών τους πριν από την υποβολή και αξιολόγηση της ίδιας της αίτησης για την παροχή αστικής νομικής συνδρομής.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.  Η Central Customer Services Team (Κεντρική Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών) μπορεί να μεριμνήσει για τη μετάφραση των αιτήσεων ή των εγγράφων, αν το ζητήσει η παραλαμβάνουσα αρχή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.