Νομική συνδρομή

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Η οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου ενσωματώθηκε στο εσθονικό δίκαιο με τον νόμο περί κρατικής νομικής συνδρομής, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2005.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Εσθονία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Οι όροι υποβολής αίτησης για κρατική νομική συνδρομή καθορίζονται στο άρθρο 10 του νόμου περί κρατικής νομικής συνδρομής.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις νομικής συνδρομής πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο κομητειακό δικαστήριο εγγράφως. Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς επίσης σε κάθε δικαστήριο και δικηγορικό γραφείο.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Οι αιτήσεις για κρατική νομική συνδρομή πρέπει να υποβάλλονται στα εσθονικά. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, αν η νομική συνδρομή ζητείται από φυσικό πρόσωπο που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πολίτη ή νομικό πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στο δικαστήριο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιστρέφονται στον αιτούντα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.