Νομική συνδρομή

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Η εθνική νομοθεσία για τη νομική συνδρομή είναι:

— ο νόμος 91-647, της 10ης Ιουλίου 1991, για τη νομική συνδρομή

— το διάταγμα 2020-1717, της 28ης Δεκεμβρίου 2020, για την εφαρμογή του νόμου 91-647, της 10ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη νομική συνδρομή και τη συνδρομή για τη σύμπραξη δικηγόρου σε εξωδικαστικές διαδικασίες

— η απόφαση, της 30ής Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής και τον κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται σε αυτό


Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l’aide juridictionnelle (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπηρεσία για την πρόσβαση στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη και αρωγής προς τους παθόντες, Γραφείο δικαστικής συνδρομής)

Διοικητική διεύθυνση: 13, Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 Γαλλία

Τηλ.: +33 1 70 22 74 12

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχει δικαιοδοσία η αρχή είναι η μητροπολιτική Γαλλία, τα υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Μαγιότ, Γουιάνα και Ρεϊνιόν) και το Σεν Πιερ και Μικελόν.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Ταχυδρομικώς, στην παρακάτω διεύθυνση:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπηρεσία για την πρόσβαση στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη και αρωγής προς τους παθόντες, Γραφείο δικαστικής συνδρομής)

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Γαλλία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστικά τα γαλλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.