Νομική συνδρομή

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Εθνική νομοθεσία PDF (79 Kb) de


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Για τις εξερχόμενες αιτήσεις, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου ο αιτών έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων. Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, αρμόδια για την παραλαβή και τη διαβίβαση των αιτήσεων διασυνοριακής νομικής συνδρομής που υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα, καθώς και για τη διαβίβαση των αιτήσεων διασυνοριακής συνδρομής υπό τη μορφή νομικών συμβουλών είναι τα ειρηνοδικεία που εδρεύουν στην έδρα του πρωτοδικείου (Landgericht).

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του νόμου περί διατροφής στο εξωτερικό (Auslandsunterhaltsgesetz — AUG), στις υποθέσεις διατροφής, αρμόδια υπηρεσία διαβίβασης για τις αιτήσεις διασυνοριακής νομικής συνδρομής είναι το ειρηνοδικείο που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια του εφετείου (Oberlandesgericht) στην περιφέρεια του οποίου ο αιτών έχει τη συνήθη διαμονή του.

Ως ταχυδρομική διεύθυνση αναγράφεται κατ’ αρχήν —εφόσον υπάρχει— η διεύθυνση μεγάλου πελάτη (Großkundenadresse, η οποία αποτελείται από τον ταχυδρομικό τομέα και την περιοχή), άλλως —ή, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, επιπροσθέτως— η ταχυδρομική θυρίδα. Για τις επιστολές πρέπει κατά βάση να χρησιμοποιείται η διεύθυνση μεγάλου πελάτη, άλλως η ταχυδρομική θυρίδα. Για τις επείγουσες αποστολές και τα δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων) πρέπει να χρησιμοποιείται η διεύθυνση που περιλαμβάνει την οδό και τον αριθμό.

Για τις εισερχόμενες αιτήσεις διασυνοριακής νομικής συνδρομής, αρμόδιο είναι το δικάζον δικαστήριο ή το δικαστήριο εκτέλεσης.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Τα διαθέσιμα μέσα παραλαβής είναι τα ακόλουθα:

Για την παραλαβή και την αποστολή: ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, φαξ.

Για την άτυπη επικοινωνία: τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γερμανικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.