Νομική συνδρομή

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Το θέμα ρυθμίζεται από το προεδρικό διάταγμα (D.P.R.) 115 της 30ής Μαΐου 2002 (ενοποιημένο κείμενο νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων περί δικαστικών εξόδων), οι διατάξεις του οποίου επισυνάπτονται  PDF (256 Kb) it.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Dipartimento Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Γραφείο I — Διεθνής δικαστική συνεργασία)

Τηλ.: 0039 06.6885.2633

Φαξ: 0039 06.6889.7528

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Αρχή με αποκλειστική αρμοδιότητα για την Ιταλία

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Dipartimento Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Γραφείο I — Διεθνής δικαστική συνεργασία)

Τηλ.: 0039 06.6885.2633 - 0039 06.6885.2305 - 0039 06.6885.2180

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας για την παραλαβή αιτήσεων είναι τα εξής δύο:

1) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) Συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Dipartimento Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Γραφείο I — Διεθνής δικαστική συνεργασία)

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.