Νομική συνδρομή

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Οι Κάτω Χώρες έθεσαν σε εφαρμογή την κοινοτική οδηγία με τον υφιστάμενο ολλανδικό νόμο περί ευεργετήματος πενίας, της 19ης Φεβρουαρίου 2005 (Stb. 2005, 90), που άρχισε να ισχύει στις 2 Μαρτίου 2005. Από την εν λόγω ημερομηνία κι έπειτα, τα νέα άρθρα 23a - 23k προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης του ευεργετήματος πενίας σε υποθέσεις με διασυνοριακό ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Φυσικά, τούτο ήταν ήδη δυνατό από την προγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία έπρεπε να είχε ενσωματωθεί στην έννομη τάξη των Κάτω Χωρών, δηλαδή από τις 30 Νοεμβρίου 2004. (αγγλικά PDF (28 Kb) en) (ολλανδικά PDF (211 Kb) nl)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Για τις αμιγώς ολλανδικές υποθέσεις, το προαναφερθέν συμβούλιο έχει δικαιοδοσία μόνο στο δυτικό τμήμα των Κάτω Χωρών. Αντιθέτως, για τις διασυνοριακές («ευρωπαϊκού χαρακτήρα») υποθέσεις, το συμβούλιο της Χάγης έχει κεντρική δικαιοδοσία για το σύνολο της χώρας.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με φαξ ή με απλό ταχυδρομείο. Το συμβούλιο της Χάγης κάνει δεκτές αιτήσεις που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (οι οποίες συχνά αποδεικνύονται ελλιπείς).

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αίτηση είναι η ολλανδική και η αγγλική. Αλλά και αιτήσεις που έχουν συνταχθεί στα γαλλικά ή τα γερμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.