Νομική συνδρομή

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία

Εθνική νομοθεσία PDF (64 Kb) pl


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Οι διαβιβάζουσες αρχές είναι τα πρωτοδικεία (sądy okręgowe).

Αρχές παραλαβής:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Τηλ./Φαξ: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dwmpc@ms.gov.pl

Αρχές παραλαβής είναι επίσης τα περιφερειακά δικαστήρια (sądy rejonowe) και τα πρωτοδικεία (sądy okręgowe).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάγαλλικά

Κατά τόπον αρμοδιότητα των αρχών διαβίβασης:

Οι αιτήσεις δικαστικής αρωγής που πρέπει να υποβληθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος υποβάλλονται στο τοπικό δικαστήριο στη δικαιοδοσία (δικαστική περιφέρεια) του οποίου έχει τη μόνιμη ή τη συνήθη κατοικία του ο αιτών ή η αιτούσα.

Κατά τόπον αρμοδιότητα των αρχών παραλαβής:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου, της 17ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα δικαστικής αρωγής ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Εφημερίδα των νόμων (Dziennik Ustaw) του 2005, αριθ. 10 πράξη 67], οι αιτήσεις δικαστικής αρωγής μπορούν να υποβάλλονται προς εξέταση απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ή πρόκειται να κινηθεί σχετική υπόθεση εάν η αίτηση αφορά δικαστική αρωγή στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης, μπορεί να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο (sąd rejonowy) στη δικαιοδοσία του οποίου η απόφαση εκτελείται ή είναι εκτελεστή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, ως αρχή παραλαβής, είναι γεωγραφικά αρμόδιο για όλες τις αιτήσεις δικαστικής αρωγής που υποβάλλονται στα πολωνικά δικαστήρια από τους αιτούντες ή τις αιτούσες που έχουν τη μόνιμη ή τη συνήθη κατοικία τους σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Τρόποι υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στις διαβιβάζουσες αρχές ή με ταχυδρομείο.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στην αρχή παραλαβής ή με ταχυδρομείο.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις

Αρχές διαβίβασης: η αίτηση πρέπει να συντάσσεται στην πολωνική γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αποδεκτή από το κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο η σχετική αίτηση πρέπει να διαβιβαστεί.

Αρχές παραλαβής: η αίτηση πρέπει να συντάσσεται στα πολωνικά ή στα αγγλικά.

Επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ένωσης εκτός των πολωνικών που είναι δεκτές από την πολωνική αρχή παραλαβής: αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.