Νομική συνδρομή

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

- Άρθρα 90 και 91 του νόμου 134/2010 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

- Επείγουσα κυβερνητική απόφαση 51/2008 σχετικά με το ευεργέτημα πενίας, που εγκρίθηκε με τροποποιήσεις από τον νόμο 193/2008, όπως τροποποιήθηκε

- Άρθρα 42 έως 44 της επείγουσας κυβερνητικής απόφασης 80/2013 περί δικαστικού χαρτοσήμου

- Νόμος 51/1995 σχετικά με την οργάνωση και την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως έχει τροποποιηθεί


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η διαβιβάζουσα αρχή της Ρουμανίας είναι

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Οδός Apolodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: + 40372041077, φαξ: + 40372041079, φαξ: + 40372041084, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddit@just.ro

Η παραλαμβάνουσα αρχή της Ρουμανίας μπορεί να είναι

είτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Οδός Apolodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: + 40372041077, φαξ: + 40372041079, φαξ: + 40372041084, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ddit@just.ro

είτε το αρμόδιο καθ’ ύλην ή κατά τόπον ρουμανικό δικαστήριο

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Όσον αφορά τις παραλαμβάνουσες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος 51/2008 για τη δημόσια δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις, το οποίο εγκρίθηκε με τροποποιήσεις με τον νόμο 193/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, η αίτηση δημόσιας δικαστικής συνδρομής υποβάλλεται στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία ζητείται συνδρομή· αν ζητείται δημόσια δικαστική συνδρομή για την εκτέλεση απόφασης, αρμόδιο είναι το δικαστήριο εκτέλεσης.

Αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία ο αιτών έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος 51/2008 για τη δημόσια δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις, το οποίο εγκρίθηκε με τροποποιήσεις με τον νόμο αριθ. 193/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δημόσιας δικαστικής συνδρομής δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο, η αίτηση εκδικάζεται από το δικαστήριο του Βουκουρεστίου (Tribunalul București).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ρουμανικά και να κατατεθούν σ’ αυτή τη γλώσσα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.