Νομική συνδρομή

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Εθνικός κανόνας: Νόμος περί νομικής συνδρομής

Νόμος αριθ. 327/2005 για την παροχή νομικής συνδρομής σε πρόσωπα που έχουν πραγματική ανάγκη και για την τροποποίηση του νόμου αριθ. 586/2003 σχετικά με το επάγγελμα του δικηγόρου και την τροποποίηση του νόμου αριθ. 455/1991 για την εμπορική δραστηριότητα (νόμος για το εμπόριο), όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο αριθ. 8/2005, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Αρμόδια αρχή παραλαβής και διαβίβασης είναι το Κέντρο Νομικής Συνδρομής. Οι αιτήσεις παραδίδονται ή αποστέλλονται στα γραφεία του Κέντρου Νομικής Συνδρομής που εξυπηρετεί τον τόπο της συνήθους ή προσωρινής διαμονής του αιτούντος.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Το Κέντρο Νομικής Συνδρομής είναι η αρμόδια αρχή για ολόκληρη τη Σλοβακία.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Οι αιτήσεις, που πρέπει να υποβληθούν με τη χρήση του προβλεπόμενου εντύπου, μπορούν να υποβληθούν σε χαρτί, ηλεκτρονικά με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ή μέσω της δικτυακής πύλης της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις: τα σλοβακικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.