Νομική συνδρομή

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Η παρούσα κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 της προαναφερόμενης νομικής πράξης.

Η πράξη έχει ενσωματωθεί στο σουηδικό δίκαιο μέσω των ακόλουθων εθνικών διατάξεων PDF (1693 Kb) sv:

Βλ. τον πίνακα αντιστοιχίας στο παράρτημα 1 και το νομοθετικό κείμενο στα παραρτήματα 2 και 3. Οι διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2004.

Επιπλέον, η Σουηδία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία μέσω των διατάξεων του νόμου περί νομικής συνδρομής (rättshjälpslagen, 1996:1619, παράρτημα 4) και του διατάγματος περί νομικής συνδρομής (rättshjälpsförordningen, 1997:404, παράρτημα 5) του κεφαλαίου 5 τμήματα 6 και 8, του κεφαλαίου 33 τμήμα 9 και του κεφαλαίου 36 τμήμα 24 του κώδικα δικαστικής διαδικασίας (rättegångsbalken, παράρτημα 6) τμήματα 26, 50 και 52 του νόμου περί διοικητικής δικαστικής διαδικασίας (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, παράρτημα 7) τμήμα 8 του νόμου περί διοικητικής δικαστικής διαδικασίας (förvaltningslagen, 1986:223, παράρτημα 8) και τμήμα 48 του νόμου περί δικαστικών θεμάτων (lagen om domstolsärenden, 1996:242, παράρτημα 9).


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

- Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitiedepartementet)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να δεχθεί αιτήσεις για νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) οι οποίες υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με φαξ, ή, κατόπιν συμφωνίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις, με κάθε μέσο που συμφωνήθηκε.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα σουηδικά ή τα αγγλικά (βλ. άρθρο 11 στοιχεία γ-δ του διατάγματος περί νομικής συνδρομής).

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.