Õigusabi

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Teises liikmesriigis menetlusega seotud õigusabitaotluste edastamise eest vastutav asutus on Austria esimese astme kohus, mille piirkonnas elab taotleja. Kui taotlejal on esindaja, on pädev ka see esimese astme kohus, mille piirkonnas elab esindaja.

Teisest liikmesriigist edastatud õigusabitaotluse võtab vastu see Austria kohus, kus taotlusega seotud menetlus on või on olnud pooleli esimeses astmes. Kui Austrias ei ole veel menetlus käsil, on vastuvõttev asutus esimese astme kohus, mille piirkonnas kostja alaliselt elab või tavaliselt viibib, või Viini I ringkonna esimese astme kohus (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Asutuste käsutuses olevad sidevahendid taotluste vastuvõtmiseks:

Post ja faks.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, milles võib taotlust esitada:

Saksa ja inglise keel.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.