Õigusabi

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Saav ja edastav asutus on:

Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond (Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“)

Tsiviilasjades tehtava koostöö üksus (Отдел „Сътрудничество по гражданско-правни въпроси“)

Aadress: Ul. Slavyanska No 1 (ул. Славянска №1)

Postiindeks: 1040

Linn/omavalitsus: Sofia (Coфия)

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-posti aadress: civil@justice.government.bg

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Saavad ja edastavad asutused on pädevad kogu Bulgaaria territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabi taotlused tuleb saata justiitsministeeriumile postiga või tuua otse ministeeriumi valvelauda.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused ja saatedokumendid peavad olema koostatud bulgaaria keeles või tõlgitud bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 26/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.