Õigusabi

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Pädev edastav ja saav asutus on Horvaatia Vabariigis:

Horvaatia Vabariigi justiits- ja avaliku halduse ministeerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Horvaatia Vabariigis on ainus pädev asutus Horvaatia Vabariigi justiits- ja avaliku halduse ministeerium.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Horvaatia Vabariigis võetakse taotlusi vastu posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Euroopa Liidu liikmesriigis, soovib Horvaatia Vabariigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tuleb vajalikud vormid ja dokumendid esitada horvaadi keelde tõlgituna. Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Horvaatia Vabariigis, soovib Euroopa Liidu muu liikmesriigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tõlgib justiits- ja avaliku halduse ministeerium taotluse vormi ja juurdekuuluvad dokumendid asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi ja pädeva saava asutuse ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest.

Viimati uuendatud: 02/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.