Õigusabi

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Asutus, mis on pädev edastama selliste isikute taotlusi, kelle alaline elu- või asukoht või harilik viibimiskoht on Küprosel, on justiits- ja avaliku korra ministeerium.

Asutus, mis on pädev saama selliste isikute taotlusi, kelle alaline elu- või asukoht või harilik viibimiskoht on muus liikmesriigis, mitte Küprosel, on justiits- ja avaliku korra ministeerium. Aadress:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefon: +357 22805950

Faks: +357 22518356

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Kogu Küprose Vabariigi territoorium.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Post, e-post või faks

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Kreeka ja inglise keel

Viimati uuendatud: 04/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.