Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Õigusabi

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Tasuta õigusabi direktiivi rakendamine Ühendkuningriigis

Artikkel 15 – Taotluste läbivaatamine

Ühendkuningriigi tasuta õigusabi asutuste arvutisüsteemide abil tagatakse, et taotlejaid teavitatakse taotluste kättesaamisest ja taotluse kohta otsuste tegemisest.

Asjaomane asutus põhjendab alati taotluse täielikku või osalist rahuldamata jätmist.

Inglismaal ja Walesis on enamiku tasuta õigusabi liikidega seoses ette nähtud õigus kaevata edasi erapraksistest valitud kogenud juristidest koosnevale sõltumatule kogule. Samuti on Šotimaal ette nähtud menetlus riigi õigusabi taotluse rahuldamata jätmise läbivaatamiseks. Ühendkuningriigis on tasuta õigusabi andmisest keeldumine alati kohtuliku läbivaatamise teel vaidlustatav.

Artikkel 16 – Tüüpvorm

Inglismaal ja Walesis annab direktiivi kohaselt ette nähtud tüüpvorm taotlejale õiguse vajalikule kohtumenetluse eelsele nõustamisele. Taotleja esindamiseks kohtus võidakse temalt nõuda lisateavet või -vormi. Advokaat, kes annab esialgset nõu, aitab kliendil nõutavat lisateavet koguda või taotlusvormi täita.

Šotimaa aktsepteerib tüüpvormil esitatud taotlusi esindamise jaoks riigi õigusabi saamiseks alates novembrist 2004. Veel ei ole võetud meetmeid, mis võimaldaksid vastu võtta direktiiviga sätestatud kohtueelse nõustamise ja abi taotlusi. Siiski võimaldab praegune nõustamis- ja abisüsteem anda kohtueelset nõustamist välisriigis asuvatele taotlejatele, sõltumata nende kodakondsusest või elukohast.

Lisaks direktiiviga sätestatud tüüpvormile võetakse Ühendkuningriigis piiriüleste juhtumite korral loomulikult vastu ka tasuta õigusabi taotlusi isikutelt, kes kasutavad oma siseriiklikke taotlusvorme.

Lõppsätted

Vastavalt artiklile 18 leiab täielikku teavet ja juhiseid Ühendkuningriigi tasuta õigusabi kohta järgmistelt veebisaitidelt:

Inglismaa ja Walesi õigusteenuste komisjon: http://www.legalservices.gov.uk/

Õigusabiamet Šotimaal: http://www.slab.org.uk/

Põhja-Iirimaa õigusteenuste komisjon: http://www.nilsc.org.uk/

Teade tasuta õigusabi direktiivi rakendamise kohta Ühendkuningriigi õiguses  PDF (104 Kb) en


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotluse võib esitada posti (sh dokumendivahetus) või e-posti teel eespool nimetatud aadressil. Samuti võetakse vastu advokaatide taotlusi klientide nimel kiireloomuliste meetmete võtmiseks enne tegeliku tasuta õigusabi taotluse esitamist ja läbivaatamist.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Aktsepteeritakse inglise keeles esitatud taotlusi. Kui vastuvõttev asutus seda nõuab, saab keskne klienditeenindus (Central Customer Services Team) korraldada taotluste või dokumentide tõlkimise.

Viimati uuendatud: 15/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.