Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Õigusabi

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Prantsusmaal on tasuta õigusabi kättesaadavus reguleeritud seadusega 91-647 (Loi 91-647) ja dekreediga 91-1266 (Décret 91-1266).


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

Aadress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 France

Telefon: +33 1 70 22 74 12

E-posti aadress: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Asutustel on territoriaalne pädevus Prantsuse emamaal, ülemeredepartemangudes (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana ja Réunion) ning Saint-Pierre'is ja Miquelonis.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Posti teel järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused tuleb täita prantsuse keeles.

Viimati uuendatud: 17/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.