Õigusabi

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Tasuta õigusabi puudutavad riigisisesed õigusnormid:

- 10. juuli 1991. aasta seadus 91-647 menetlusabi kohta

- 28. detsembri 2020. aasta dekreet nr 2020-1717, millega rakendatakse 10. juuli 1991. aasta seadust nr 91–647 menetlusabi kohta ning mis käsitleb riigi õigusabi ja abi advokaadi osalemiseks kohtuvälistes menetlustes

- 30. detsembri 2020. aasta määrus, mis käsitleb riigi õigusabi taotlusvormi sisu ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

Aadress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 France

Telefon: +33 1 70 22 74 12

E-posti aadress: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Asutustel on territoriaalne pädevus Prantsuse emamaal, ülemeredepartemangudes (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana ja Réunion) ning Saint-Pierre'is ja Miquelonis.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Posti teel järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused tuleb täita prantsuse keeles.

Viimati uuendatud: 14/12/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.