Õigusabi

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Siseriiklikud õigusaktid PDF (79 Kb) de


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Taotlusi on pädev edastama jaoskonnakohus (Amtsgericht), kelle tööpiirkonnas on taotleja alaline elukoht (Wohnsitz) või harilik viibimiskoht (gewöhnlicher Aufenthalt). Liidumaade valitsused võivad määrustega (Rechtsverordnungen) anda mitme jaoskonnakohtu piirkonna taotlusi vastuvõtva kohtu ülesanded ühele jaoskonnakohtule. Nordrhein-Westfaleni liidumaa jaoskonnakohtud, mis asuvad liidumaa esimese astme kohtuga (Landgericht) samas asukohas, on pädevad võtma vastu ja edastama piiriüleseid menetlusabi taotlusi (Prozesskostenhilfe), mille on esitanud füüsilised isikud, ning edastama piiriüleseid tasuta õigusabi taotlusi (Beratungshilfe).

Vastavalt välisriigist elatise sissenõudmist käsitleva seaduse (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) paragrahvi 21 lõike 1 esimesele lausele on elatisnõuetega seotud piiriüleste menetlusabi taotluste puhul edastavaks asutuseks jaoskonnakohus, kes on pädev liidumaa ülemkohtu (Oberlandesgericht) tööpiirkonnas, kus asub taotleja harilik viibimiskoht.

Postiaadressiks märgitakse kõigepealt suurkliendiaadress ( Großkundenadresse), mis koosneb postiindeksist ja kohanimest. Kui sellist aadressi ei ole, siis märgitakse postkastiaadress (Postfachadresse), mille võib märkida ka lisaks suurkliendiaadressile. Kirja saatmisel märgitakse suurkliendiaadress ja selle puudumisel postkastiaadress. Kiirsaadetiste ja pakkide (sh pisipakkide) edastamiseks tuleks kasutada ainult täisaadressi.

Menetlusabi taotluste vastuvõtmisega tegeleb kohus, kus asi tuleb arutamisele või kes hakkab otsust täitma.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Kasutada on võimalik järgmisi sidevahendeid:

vastuvõtmiseks ja saatmiseks: post ja erasektori pakutavad kulleriteenused, samuti faks.

Mitteametlikuks suhtluseks: telefon ja e-post (kui see on antud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Saksa keel

Viimati uuendatud: 30/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.