Õigusabi

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Ateena, Kreeka

Tel: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Eespool nimetatud pädeva asutuse kohtualluvusse kuulub kogu Kreeka.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võetakse vastu posti teel. Kiireloomulistel juhtudel võib need saata faksi või e-postiga, tingimusel et taotluse originaal laekub posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse võib täita kreeka või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 05/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.